Odhad hodnoty stavebných prác

Toto odvetvie je zamerané na stanovenie všeobecnej hodnoty stavebných prác a materiálov v súvislosti s posúdením výšky dohodnutej, prípadne účtovanej ceny (Inštrukcia 7/2009 o organizácii a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti). 

Znalecké posudky môžete využiť na: 

  • Posúdenie súladu rozpočtu alebo výkazu výmer (súčasť zmluvy o dielo) s projektovou dokumentáciou 
  • Posúdenie rozsahu vykonaných stavebných prác a fakturovanej ceny 
  • Určenie hodnoty vykonaných stavebných prác a prác naviac 

 

Na vypracovanie znaleckého posudku v tomto odvetví potrebujeme od vás: 

  • Projektovú dokumentáciu (výkresy, technická a sprievodná správa) 
  • Výkaz výmer alebo rozpočet k predmetnej stavbe 
  • Stavebný denník 
  • Faktúry 
  • Zmluvu o dielo a dodatky 
  • Iné podklady na požiadanie znalca