Informácie o spracúvaní osobných údajov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Radi by sme Vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ktoré kladie nové požiadavky v oblasti ochrany Vašich osobných údajov a v súlade s so zákonom č. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali formou otázok, a to tak, aby tieto informácie boli pre Vás čo najprehľadnejšie a praktické. Pretože sú informácie o spracúvaní osobných údajov veľmi komplexné a rozsiahle, navštívte, prosím, naše webové stránky www.cenekon.sk, kde nájdete podrobnejšie a aktuálne informácie.

  1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť CENEKON, a.s., so sídlom Einsteinova 3677/11, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., Oddiel Sa, Vložka č. 6860/B, IČO: 52 015 661 (ďalej aj „CENEKON, a.s.“). Spoločnosť má zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese Einsteinova 3677/11, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, alebo elektronicky na adrese cenekon@cenekon.sk.

CENEKON, a.s. spracúva osobné údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, názov školy alebo názov firmy, adresa sídla, adresa bydliska alebo adresa miesta, kde sa nadobúdateľ obvykle zdržiava.

  1. Prečo spracúvame vaše údaje a na aké účely?

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe zmlúv uzatvorených v zmysle zákona č.  513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a/alebo zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon.

Vaše osobné údaje spracúvame pre účely uzatvorenia zmluvy, správy zmluvy alebo pre rokovania o uzatvorení alebo o zmene zmluvy uskutočnené na návrh dotknutej osoby. V takom prípade sú spracovávané osobné údaje iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Ide najmä udelenie súhlasu poskytovateľa na používanie databáz, za uvedených licenčných podmienok.

Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, je však potrebné na uzatvorenie zmluvy a jej následnú správu.

Vaše osobné údaje spracúvame ďalej aj pre účely marketingu, pokiaľ od Vás máme udelený dobrovoľný súhlas. Udelený súhlas, môžete kedykoľvek odvolať, a to aj v jednotlivých častiach, buď telefonicky na CENEKON, a.s. linke, e-mailom na adrese cenekon@cenekon.sk, alebo písomne na korešpondenčnej adrese Einsteinova 3677/11, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka.

  1. Aké máme oprávnené záujmy pre spracúvanie osobných údajov?

Oprávneným záujmom spoločnosti CENEKON, a.s. je informovať Vás o novinkách týkajúcich sa správy a používania nami udelených licencií a ponúkať Vám služby a produkty CENEKON, a.s..

  1. Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?

Aby sme zaistili riadny chod spoločnosti CENEKON, a.s. a poskytli Vám kvalitné služby, majú prístup k Vašim osobným údajom aj ďalšie tretie subjekty. Ide najmä o poskytovateľov IT služieb, advokátske kancelárie a ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre CENEKON, a.s. a s ktorými máme, samozrejme uzatvorené korektné zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Konkrétny zoznam príjemcov je uvedený a pravidelne aktualizovaný na cenekon.sk.

  1. Aké dlhé obdobie máme uložené vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje potrebujeme uchovávať počas trvania zmluvy, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení Vašej zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme Vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb.

  1. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na CENEKON, a.s. a na osobu, ktorá je v našej spoločnosti zodpovedná za ochranu osobných údajov a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Ďalej máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Práva môžete uplatniť na nižšie uvedených kontaktoch CENEKON, a.s.. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

  1. Používame profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní vašich osobných údajov?

CENEKON, a.s. využíva v rámci svojich procesov automatizované informačné systémy a profilovanie, ktorých cieľom je zabezpečenie chodu spoločnosti a poskytnúť Vám kvalitné služby prispôsobené Vám presne na mieru. Uvedené činnosti sú používané najmä pre vyhodnotenie rizík a ďalších služieb, ktoré Vám poskytujeme.

Prosíme Vás o zdieľanie týchto informácií aj s ďalšími osobami, ktoré ste uviedli na zmluve či v priebehu jej trvania, pretože aj ich osobné údaje pre účely vašej zmluvy spracovávame. Tieto osoby môžu tiež získať podrobnejšie a aktuálne informácie na webovej stránke cenekon.sk.

Ak by ste mali k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky či pripomienky, neváhajte sa, prosím, obrátiť na CENEKON, a.s. linku +421262801076, e-mailovú adresu cenekon@cenekon.sk alebo priamo písomne na CENEKON, a.s..