Akreditované školenie: Rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác

Cena: 450 € bez DPH  (Zľava 20 % z celkovej ceny pri registrácii 3 a viac účastníkov.) 

Termín školenia: 25. – 26. 9. 2024

Forma školenia: Prezenčná

Miesto konania: HOTEL COLOR ***, Pri Starom mýte 1, Bratislava

* Ukončenie prihlasovania je 13. 9. 2024, resp. do obsadenia termínu. Pre veľký záujem odporúčame prihlásiť sa čo najskôr.

Prihláste sa na exkluzívne školenie od spoločnosti CENEKON, a.s. akreditované na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky v zmysle zákona 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní. Absolvent školenia získa osvedčenie, pečiatku a bude zapísaný do interného registra účastníkov ďalšieho vzdelávania na stránke Ministerstva.

Čo získa absolvent školenia?

Okrem množstva teoretických a praktických informácií získa úspešný absolvent školenia „OSVEDČENIE o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania“ v zmysle zákona č. 568/2009 Z. z. a vyhlášky č. 97/2010 Z. z. Osvedčenie je verejnou listinou a vydáva sa na dobu neurčitú. Ďalšou výhodou absolvovania školenia je získanie pečiatky, ktorou viete rýchlo preukázať absolvovanie akreditovaného vzdelávania v oblasti rozpočtovania a kalkulovania stavebných prác.

Pre koho je školenie určené?

Školenie je určené pre rozpočtárov, kalkulantov, prípravárov, stavbyvedúcich, investorov, projektantov a projektových manažérov, ktorí chcú získať vedomosti o zásadách oceňovania stavebných prác.

Popis školenia:

Účastník získa okrem základných znalostí z cenotvorby v stavebníctve aj hlbšie informácie k vybraným témam, ako napríklad presun hmôt, vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) alebo k legislatíve ovplyvňujúcej výšku stavebných nákladov.

Na školení sa budeme postupne venovať nasledujúcim oblastiam:

 • triediace a klasifikačné systémy v stavebníctve
 • ceny – oceňovanie
 • kalkulácia – kalkulovanie
 • rozpočet – rozpočtovanie
 • verejné práce a ich záverečné hodnotenie
 • trendy v rozpočtovaní s využitím rôznych programov

Školenie prebieha formou prednášok, diskusie a praktických ukážok v programoch určených pre oceňovanie stavebných prác. Poslucháči počas školenia nepracujú na počítači.

Program školenia

Program školenia

1. deň

Začiatok školenia: 8:30 hod.

 • Registrácia účastníkov
 • Triediace a klasifikačné systémy v stavebníctve
  • Jednotná klasifikácia stavebných objektov (JKSO)
  • Klasifikácia stavieb (KS)
  • Klasifikácia produkcie (KP)
  • Spoločný slovník obstarávania (CPV)
  • Triednik stavebných konštrukcií a prác (TSKP)
  • Triednik stavebných prác (TSP)
  • Jednotná klasifikácia priemyselných odborov a výrobkov (JKPOV)
 • Smerné oceňovacie a kalkulačné nástroje (štruktúra databázy, obsah cien, HZS)
 • Kalkulačný vzorec (priame náklady, nepriame náklady, zisk)
 • Štruktúra a kalkulácia cenníkovej položky (profesijná nomenklatúra, triedy práce, normy spotreby, sadzby strojohodiny)
 • Kalkulačný systém v stavebníctve
 • Rozpočet (ponukový, kontrolný, zmluvný)
 • Metodika zostavenia rozpočtu, výkaz výmer
 • Štruktúra rozpočtových nákladov (základné rozpočtové náklady – vedľajšie rozpočtové náklady)
 • Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (cena a jej obsah, dohodovanie ceny, regulácia cien)
 • Druhy cien (pevná, paušálna, maximálna, voľná)

Koniec: 15:00 hod.

 

2. deň

Začiatok školenia: 8:30 hod.

 • Registrácia účastníkov
 • Vedľajšie rozpočtové náklady (zariadenie staveniska, mimostavenisková doprava, územia so sťaženými výrobnými podmienkami, prevádzka investora a vplyv prostredia, presun stavebných kapacít, klimatické vplyvy – nad 500 m), špecifické nákladové tituly – kompletačná prirážka
 • Technicko-ekonomické ukazovatele (TEU)
 • Valorizácia cien stavebných prác
 • Presun hmôt
 • Legislatíva ovplyvňujúca výšku priamych a nepriamych nákladov
 • Verejné práce a ich záverečné hodnotenie
 • Trendy v rozpočtovaní s využitím výpočtovej techniky
 • Záverečný test

Predpokladaný koniec školenia: 15:30 hod.

Čo je v cene školenia?

 • čistý čas výuky v rozsahu 8,5 hodiny
 • zalaminované osvedčenie
 • okrúhla samonamáčacia pečiatka
 • elektronický návrh pečiatky
 • zviazané školiace materiály, blok a pero
 • obed a občerstvenie pre oba školiace dni

Podmienky účasti:

 • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • orientácia v stavebníctve

Lektori:

Ing. Jozef Polášek, Ing. Richard Miške, PhD., Ing. Martin Gablík, Ing. Renáta Manáková, Marcel Barčík, doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD.

Často kladené otázky (FAQ)

  Zaregistroval som sa, ale neprišlo mi žiadne potvrdenie.

  Po odoslaní registrácie vám určite príde potvrdzujúci e-mail na vami uvedenú adresu v registračnom formulári. Bohužiaľ, tento e-mail často končí v spame, resp. v iných vedľajších záložkách e-mailového konta.

  Je v cene školenia ubytovanie?

  Nie. Ubytovanie si v plnej miere zabezpečuje každý účastník samostatne. Odporúčame využiť ubytovacie kapacity hotela, v ktorom sa koná školenie.

  Musím vedieť pracovať s programom CENKROS 4?

  Nie. Základná orientácia v oblasti cenotvorby a databáz je výhodou, ale nie je podmienkou účasti na školení.

  Budem počas školenia pracovať na počítači?

  Nie. Školenie prebieha formou prednášok a praktických ukážok v rôznych programoch. Na školení budete mať k dispozícii prehľadne spracované školiace materiály, do ktorých si môžete robiť poznámky. Ak si chcete priniesť notebook a niečo si pozrieť rovno v programe, samozrejme, môžete. Pre praktické školenia v menších skupinách odporúčame kurzy KROS Academy.

  Ako môžem využiť získanú pečiatku?

  V mnohých projektoch je vyžadované opečiatkovať výkaz výmer, resp. rozpočet. V zmysle stanoviska Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) nemôžu byť autorizačné pečiatky vydané SKSI použité na autorizáciu výkazu výmer a rozpočtu. Preto v prípade takejto potreby môžete použiť pečiatku vydanú v rámci akreditovaného vzdelávania v oblasti rozpočtovania stavieb, ktorá je pre tento účel všeobecne akceptovaná.

  Čo ak sa školenia nemôžem zúčastniť? (mám uhradené)

  V prípade, že chcete vrátiť úhradu za školenie, je potrebné riadiť sa storno podmienkami uvedenými nižšie. Ak chcete školenie absolvovať, vašu registráciu presunieme na nasledujúci možný termín. Z organizačných dôvodov je dôležité informovať nás čo najskôr prostredníctvom správy na e-mail skolenia@cenekon.sk.

  Čo ak sa školenia nemôžem zúčastniť? (ešte nemám uhradené)

  Svoju registráciu je potrebné čo najskôr zrušiť prostredníctvom správy na e-mail skolenia@cenekon.sk.

  Ako prebieha záverečná skúška?

  V zmysle zákona je potrebné školenie ukončiť záverečnou skúškou. Skúška prebieha formou písomného testu. Test pozostáva z 30 otázok. Každá otázka ponúka tri možné odpovede, pričom správna je vždy iba jedna odpoveď.

  Čo ak neurobím záverečnú skúšku?

  Táto situácia nastáva len veľmi výnimočne a nie je to žiadny problém. V zmysle zákona je možné najneskôr do 30 dní raz absolvovať opravnú záverečnú skúšku.

  Kedy sa dozviem výsledok záverečnej skúšky?

  Výsledok vám pošleme na e-mail najneskôr do 48 hodín od ukončenia školenia.

  Kedy dostanem osvedčenie a pečiatku?

  Osvedčenie a pečiatku vám pošleme poštou na vami udanú adresu do 3 týždňov od úspešného ukončenia školenia.

  Prečo potrebujete moje osobné údaje?

  Osobné údaje (napr. dátum a miesto narodenia) je potrebné uviesť v zmysle príslušnej legislatívy k akreditovanému školeniu. Sú uvádzané napríklad na vydanom osvedčení a slúžia na jednoznačnú identifikáciu účastníka školenia.

  Pre bližšie informácie nás pokojne kontaktujte na skolenia@cenekon.sk alebo na telefónnom čísle +421 (0)2 / 62 80 10 92.

  Udelenie akreditácie si môžete overiť na stránke informačného systému ďalšieho vzdelávania Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

  Registrácia

   Súhlasím so zasielaním newsletterov a ponúk

   captcha

   Zakliknutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov udeľujete ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracovaním uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia č. 2016/679 GDPR prevádzkovateľovi CENEKON, a.s., so sídlom Einsteinova 3677/11, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., Oddiel Sa, Vložka č. 6860/B, IČO: 52 015 661 (ďalej len „prevádzkovateľ“) a KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31635903, v rozsahu vyššie uvedenom na marketingový účel- najmä k zasielaniu obchodných oznámení, newsletterov, ponúk produktov a služieb, zvýhodnených cenových ponúk. Uvedené údaje sa budú spracúvať po dobu 7 rokov od ich poskytnutia. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na cenekon@cenekon.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. Viac o ochrane osobných údajov nájdete tu.

    Súhlasím so zasielaním newsletterov a ponúk

    captcha

    Zakliknutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov udeľujete ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracovaním uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia č. 2016/679 GDPR prevádzkovateľovi CENEKON, a.s., so sídlom Einsteinova 3677/11, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., Oddiel Sa, Vložka č. 6860/B, IČO: 52 015 661 (ďalej len „prevádzkovateľ“) a KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31635903, v rozsahu vyššie uvedenom na marketingový účel- najmä k zasielaniu obchodných oznámení, newsletterov, ponúk produktov a služieb, zvýhodnených cenových ponúk. Uvedené údaje sa budú spracúvať po dobu 7 rokov od ich poskytnutia. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na cenekon@cenekon.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. Viac o ochrane osobných údajov nájdete tu.

    Podmienky platby + storno

    Podmienky platby:

    Úhradu je potrebné zrealizovať najneskôr do 3 kalendárnych dní od prihlásenia.

    Storno podmienky:

    • Účastník je oprávnený odhlásiť sa bez storno poplatku, ak oznámi svoju neúčasť najmenej
     7 kalendárnych dní pred začiatkom školenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu skolenia@cenekon.sk alebo telefonicky na tel. č. +421 (0)2 / 62 80 10 92.
    • V prípade neskoršieho odhlásenia, najneskôr však 3 kalendárne dni pred začiatkom školenia, bude účastníkovi účtovaný storno poplatok vo výške 50 % z ceny školenia. Účastník, ktorý oznámi odhlásenie zo školenia neskôr ako 3 kalendárne dni pred začiatkom školenia, je povinný uhradiť storno poplatok vo výške 100 % z ceny školenia, na ktoré sa záväzne prihlásil.