TSP – 11
Betonárske práce

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie betonárských prác pre pozemné aj inžinierske stavby vrátane dokončovacích prác.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 11 - Betonárske práce
 • 11A1 Betonárske práce-stavby budov
  • 01 (27) základy
  • 02 (31) múry
  • 03 (33) stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby)
  • 04 (34) steny a priečky
  • 07 (41) stropné a strešné konštrukcie budov (pozemných stavieb)
  • 09 (43) schodiskové konštrukcie
  • 12 (37) tunely
  • 19 (38) kompletné konštrukcie
  • 21 (46) spevnené plochy
  • 25 (89)(91) doplňujúce konštrukcie
  • 26 (95) dokončovacie práce
 • 11B1 Betonárske práce-stavby priemysel.a energet.-veže chladiace a odplynovače
  • 14 chladiace veže
 • 11B2 Betonárske práce-stavby priemyselné a energetické-nádrže a zberné nádržky
  • 01 (27) základy
  • 19 (38) kompletné konštrukcie
 • 11B3 Betonárske práce-stavby priem. a energ.-veže,stožiare,zásob.a jamy podzem.
  • 15 zásobníky, nádrže, silá
 • 11B4 Betonárske práce-stavby priemyselné a energetické-špeciálne konštrukcie
  • 01 (27) základy
 • 11B5 Betonárske práce-pri výstavbe oplotenia
  • 03 (33) stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby)
 • 11B6 Betonárske práce-stavby s jadrovo – energetickým zariadením
  • 01 (27) základy
  • 02 (31) múry
  • 03 (33) stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby)
  • 04 (34) steny a priečky
  • 07 (41) stropné a strešné konštrukcie budov (pozemných stavieb)
  • 26 (95) dokončovacie práce
 • 11B7 Betonárske práce-stavby vysokých komínov a dymových kanálov
  • 17 vysoké komíny
 • 11C1 Betonárske práce-stavba mostov
  • 01 (27) základy
  • 04 (34) steny a priečky
  • 05 (33) zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb
  • 08 (42) vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb
  • 20 (45) podkladné konštrukcie
 • 11D1 Betonárske práce-pri výstavbe ciest a diaľníc-priepusty, vpusty
  • 25 (89)(91) doplňujúce konštrukcie
 • 11D2 Betonárske práce-pri výstavbe ciest a diaľníc-kábelové komory
  • 19 (38) kompletné konštrukcie
  • 25 (89)(91) doplňujúce konštrukcie
 • 11D3 Betonárske práce-pri výstavbe ciest a diaľníc-oporné múry
  • 02 (31) múry
  • 04 (34) steny a priečky
  • 20 (45) podkladné konštrukcie
 • 11E1 Betonárske práce-pri výstavbe železníc-priepusty
  • 25 (89)(91) doplňujúce konštrukcie
 • 11F1 Betonárske práce-stavba studní
  • 24 (24) studne
 • 11G1 Betonárske práce-pri výstavbe tunelov a štôlní
  • 11 (36) štôlne
  • 12 (37) tunely
 • 11H1 Betonárske práce-pri výstavbe vonkajších potrubných vedení
  • 10 (35) stoky
  • 20 (45) podkladné konštrukcie
  • 25 (89)(91) doplňujúce konštrukcie
 • 11I1 Betonárske práce-pri výstavbe hydromeliorácií poľnohospodárskych
  • 20 (45) podkladné konštrukcie
  • 21 (46) spevnené plochy
  • 25 (89)(91) doplňujúce konštrukcie
 • 11I2 Betonárske práce-pri výstavbe hydromeliorácií lesníckotechnických
  • 01 (27) základy
  • 02 (31) múry
  • 09 (43) schodiskové konštrukcie
  • 20 (45) podkladné konštrukcie
  • 21 (46) spevnené plochy
 • 11I3 Betonárske práce-pri výstavbe vodných stavieb
  • 06 (32) konštrukcie priehradné
  • 20 (45) podkladné konštrukcie
 • 11O2 Betonárske práce- stavby tunelov-rekonštrukcie
  • 12 (37) tunely
  • 13 (37) šachty podzemné
 • 11O3 Betonárske práce-pri výstavbe vodných stavieb-rekonštrukcie
  • 06 (32) konštrukcie priehradné

Ďalšie cenníky