TSP – 26
Tunelárske práce

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie prác na výstavbe tunelov. Cenník neobsahuje ceny pre montáž prefabrikátov.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 26 - Špecializované práce pri výstavbe tunelov
 • 26A01 Špeciálne práce pri výstavbe tunelov – štôlne
  • 2611010100 Montáž a zatlacenie ostení štôlní zo železobetónových rúr
  • 2611010200 X Montáž trvalého vystrojenia štôlní železobetónovými dielcami (segmentami)
  • 2611010200 Montáž ostenia štôlní ukladacom z prefabrik. železobetónových segmentov
  • 2611010200 Montáž prahu ocelového výstroja štôlní pri priereze TV do 4 m2
  • 2611020300 X Montáž nosnej obmurovky štôlní razených nemechanizovaným štítom z tvárnic alebo segmentov
  • 2611020300 Montáž vnútornej obmurovky dolnej polovice štôlní
  • 2611020300 Montáž obkladu prechodovej bermy keramickými pásikmi
  • 2611020400 Montáž vnútornej obmurovky hornej polovice štôlní
  • 2611030200 Montáž odvodnovacej stoky z prefabrikov. žlabov
  • 2611050500 Montáž kolají na ocelových podvaloch, trvalo zabudovaných
  • 2611060200 X Prikrytie odvodnovacieho kanálika v dne štôlne
  • 2611111100 Očistenie lícných plôch výrubu, paženia alebo obmurovky štôlne tlak.vodou
  • 2611114200 X Očistenie nezapaženého dna štôlní
  • 2699263001 Presun hmôt pre tunely razené s výminkou metra pri vertikálnom presune
 • 26A02 Špeciálne práce pri výstavbe tunelov
  • 2612216101 Geotechnický monitoring
 • 26O01 Špeciálne práce pri výstavbe tunelov – rekonštrukcie železničných tunelov
  • 2612012100 X Podkladová vrstva hr. do 250 mm zo štrku a štrkopiesku
  • 2612012200 X Podkladový prah drevený pod oceľové skruže
  • 2612012300 Rovnanina z lomového kameňa neupraveného
  • 2612063101 Odvodnenie tunelov zvodnicami z polystyrénu
  • 2612063200 Odvodnenie rubu obmurovky
  • 2612063201 Odvodnenie tunelu zvislými zvodnicami
  • 2612063301 Odvodnenie rubu obmurovky z betónových rúr
  • 2612063401 Odvodnenie rubu obmurovky z rúr PVC
  • 2612063501 Odvodnenie rubu obmurovky flexibilnou drenážkou
  • 2612070200 X Montáž dielcov prefabrikovanej tunelovej stoky
  • 2612074102 X Osadenie liatinových mreží s rámom na šachtách tunelovej stoky
  • 2612074103 X Osadenie oceľových alebo liatinových poklopov s rámom na šachtách tunelovej stoky
  • 2612074104 X Stúpadlá do šachiet tunelovej stoky liatinové vidlicové, z betonárskej ocele
  • 2612111101 Omytie líca obmurovky alebo skalného líca tlakovou vodou
  • 2612112103 Opieskovanie škár obmurovky
  • 2612114200 Vyčistenie tunelov a ručné očistenie líca obmurovky tunelov
  • 2612125200 Plášt torkretový z aktivovanej cementovej malty
  • 2612134301 Vyklinovanie uvolnených kameňov pre hĺbkové škárovanie muriva
  • 2612134301 Vysekanie škár tunelového muriva pre hĺbkové škárovanie
  • 2612135101 Škárovanie hĺbkového tunelového muriva bez vyčistenia škár
  • 2612144400 Vodorovná doprava rozobratých konštrukcií
  • 2612144401 Práce pojazdnými prostriedkami – vozík
  • 2612144500 X Kamenáce z nehrdzavejúcej ocele
  • 2612144600 Ochranné konštrukcie
  • 2612144600 X Tabuľky plechové smaltované
  • 2612144701 Skruže priehradové zhotovené z betonárskej ocele
  • 2612144800 Skruže koľajnicové
  • 2612144800 Rozopretie koľajnicových skruží drevenými rozperami z guľatiny
  • 2699265001 Presun hmôt pre rekonštrukcie a sanácie železničných tunelov

Ďalšie cenníky