TSP – Cenníky stavebných prác v členení na činnosti resp. práce

Databáza CENEKON je uceleným systémom pre oceňovanie stavebných prác. Predstavuje najpoužívanejšie a najviac aktualizované podklady a je štandardom pre oceňovanie stavebných prác na Slovensku. Obsahuje popisovníky a smerné ceny stavebných prác, Zborník obstarávacích cien materiálov a ďalšie podklady pre rozpočtára a kalkulanta, ktoré okrem smerných cien, obsahujú aj sadzby priamych nákladov a ďalšie špecifické informácie. Obsahuje viac ako 80 tisíc položiek stavebných prác a 100 tisíc položiek materiálov ako aj ďalších dôležitých informácií o použití položiek, metodike rozpočtovanie, taríf, sadzobníky atď.

Nové vydanie cenníkov stavebných prác SON v aktuálnej cenovej úrovni vydávame v členení TSP – Triednik stavebných prác. Triednik stavebných prác bol ustanovený Metodickým pokynom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR s platnosťou od 1.1.2005. Základným triediacim hľadiskom triednika je klasifikácia prác vykonávaných na stavbách, na ktorú ako doplňujúce hľadiská nadväzuje číselník stavebných konštrukcií, stavebných materiálov a stavebných technológií. TSP Databáza obsahuje vyše 80 000 položiek, ktoré slúžia na orientačné ocenenie stavebných prác a vybraných služieb.

Základným rozdielom medzi triedením TSKP a TSP je, že TSP je čisto činnostné triedenie a TSKP je triedenie, ktoré je kombináciou konštrukčného a činnostného triedenia stavebných prác.

Databáza CENEKON je uceleným systémom pre oceňovanie stavebných prác. Predstavuje najpoužívanejšie a najviac aktualizované podklady a je štandardom pre oceňovanie stavebných prác na Slovensku. Obsahuje popisovníky a orientačné ceny stavebných prác, Zborník obstarávacích cien materiálov a ďalšie podklady pre rozpočtára a kalkulanta, ktoré okrem orientačných cien obsahujú aj sadzby priamych nákladov a ďalšie špecifické informácie. Obsahuje viac ako 91 tisíc položiek stavebných prác a 113 tisíc položiek materiálov, ako aj ďalšie dôležité informácie o použití položiek, o metodike rozpočtovania, tarify, sadzobníky atď. Databáza TSP slúži na orientačné ocenenie stavebných prác a vybraných služieb.

Nové vydanie cenníkov stavebných prác v aktuálnej cenovej úrovni vydávame v členení TSP – Triednik stavebných prác. Triednik je súčasťou predpisov, ktoré určujú pravidlá pre vypracovanie popisov súťažných podkladov, resp. popisov ponukovej dokumentácie. Bol ustanovený Metodickým pokynom MVRR SR č. 1/2004 s platnosťou od 1.1.2005.

Nový Triednik stavebných prác nadväzuje na Spoločný slovník obstarávania (CPV) tak, že zachováva prvých šesť miest  Slovníka obstarávania a podrobnejšie triedenie sa uskutočňuje v piatich na seba nadväzujúcich postupných krokoch. Je v ňom uvedené aj novelizované znenie názvov a obsah jednotlivých úrovní triedenia CPV.

Spoločný slovník obstarávania je v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní platnom od 18. 4. 2016. Triednik stavebných prác naviazaný na CPV je súčasťou programu CENKROS 4 od cenovej úrovne 2017/II. V  cenových úrovniach 2017/I a starších je Triednik stavebných prác naviazaný v zmysle predchádzajúceho zákona o verejnom obstarávaní na Štatistickú klasifikáciu produkcie KP – SK NACE Rev. 1.1.

Základným triediacim hľadiskom triednika je klasifikácia prác vykonávaných na stavbách, na ktorú ako doplňujúce hľadiská nadväzuje číselník stavebných konštrukcií, stavebných materiálov a stavebných technológií.

Základným rozdielom medzi triedením TSKP a TSP je, že TSP je čisto činnostné triedenie a TSKP je triedenie, ktoré je kombináciou konštrukčného a činnostného triedenia stavebných prác.

Zapracované zmeny v položkách:

V cenovej úrovni 2019/I sme zaviedli 5. najvyššiu triedu práce pre vysoko kvalifikované profesie, ako aj medzitriedy pre sťažené podmienky pri práci. Všetky tieto zmeny nájdete popísané v „Pravidlách používania cien“.

V prípade potreby doplnenia Triednika stavebných prác nás prosím kontaktujte.

 

Ponuka cenníkov