Smerná databáza bez obchodných názvov

Od cenovej úrovne 2021/I prešla databáza CENEKON do novej generácie, ktorá prináša nové možnosti pri oceňovaní stavebných prác. Obsahuje smerné položky konštrukcií a materiálov bez komerčných označení.

Táto smerná orientačná databáza umožňuje rýchle a jednoduché ocenenie zákaziek ako pre súkromný sektor, tak aj pre potreby verejného obstarávania. Uchádzač, ktorý sa zaujíma o zákazky pre obec, mesto, VÚC alebo priamo štát, sa musí pri tvorbe cenovej ponuky riadiť súťažnými podkladmi vypracovanými v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. V § 42 Súťažné podklady, v odseku (3) sa okrem iného uvádza: „Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie…“. V praxi to od teraz znamená, že s využitím smernej databázy pri vypracovávaní ponukového rozpočtu, už viac nevzniká práca spojená s vymazávaním akýchkoľvek komerčných popisov.

Smerné položky sú odlíšené označením „.S“ na konci číselného kódu. Pri ich použití v rozpočte teda nebudú odkazovať na žiadne položky s komerčným charakterom.

Rozbory takýchto položiek prác obsahujú vždy iba materiál bez obchodných označení. Ak sa nachádza materiál v špecifikácii, pri zápise program odkazuje na materiál s označením „.S“.

Príklad

práca: 622460363.S                   Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm 

materiál: 585650006700.S       Omietka jednovrstvová vápennocementová (suchá zmes)

V programe CENKROS 4 sa nachádza nová navigácia „Kompletné zobrazenie“, v ktorej sú smerné položky bez obchodných názvov vzájomne previazané so svojimi komerčnými variantmi. Toto umožňuje získať rýchly prehľad o možnej dostupnej alternatíve, ako aj cenové porovnanie medzi navzájom príbuznými položkami v cenníku prác i v cenníku materiálov. Komerčné alternatívy sú v zobrazení odlíšené názvom výrobcu, označením nosného materiálu, technológiou realizácie, prípadne ich vhodnou vzájomnou kombináciou.

Spracovaním do smernej podoby prešlo všetkých 59 cenníkov prác a označenie „.S“ dostali aj položky popisovníka Investičné náklady neobsiahnuté v orientačných cenách stavebno-montážnych prác a Hodinové zúčtovacie sadzby.

Celkovo sa v databáze nachádza viac ako 91 tisíc položiek prác a viac ako 113 tisíc položiek materiálov.

Nové smerné položky prác a materiálov nájdete v oboch dostupných databázach, to znamená v štruktúre TSKP aj TSP.

TSKP

Cenník stavebných konštrukcií a prác

TSP

Cenník stavebných prác