TSKP – 254
Objekty podzemné – tunely

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie prác na stavbách tunelov.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 254 - Objekty podzemné - tunely
 • 26A02 Zhotovenie cestných tunelov
  • Razenie tunelov pretláčacím štítom
 • 99A03 Zhotovenie vodných tunelov
  • Presun hmôt pre tunely razené
 • 26A04 Zhotovenie objektov podzemných halových plošných
  • Výlom kaverny
 • 26A05 NRTM – Nová rakúska tunelovacia metóda
  • Čerpanie vody na dopravnú výšku
  • Čerpanie vody na dopravnú výšku
  • Odvodňovacie zariadenie podzemnej vody
  • Razen. tunel cyklic. výlom, sťaž. raz. kaloty tr. výru. I, II, III. IV,V, VI, úpadn., dovrchn., pod ochr. klenb
  • Výlom lavice, sťaženie razenia lavice trieda výrubu I, II, III, IV, V, VI, dovrchného, úpadného
  • Výlom dna, sťaženie razenia dna trieda výrubu I, II, III, IV, V, VI, dovrchného, úpadného
  • Výlom únik. chodieb, sťaž. raz. únikových chodieb tr. výrub I, II, III, IV, V, VI, úpadné-, dovrchného
  • Výlom dna únik. chodieb, sťaženie raz. dna únik. chodieb tr. výrub I, II, III, IV, V, VI, úpadn -dovrchného
  • Výlom ďalší pri razení výklenkov
  • Ostatné eventuálne práce pri razení
  • Vodorovné premiestnenie rúbaniny v podzemí
  • Primárne ostenie, striekaný betón C 25/30 – kalota, lavica, výklenky
  • Primárne ostenie, striekaný betón C 25/30 – dno
  • Primárne ostenie, striekaný betón C 25/30 – čelba
  • Striekaný betón C 25/30 technologicky podmienených výlomov
  • Striekaný betón C 25/30 na vyplnenie nepredpokladaných nadvýlomov
  • Výstužné oceľové zvárane siete
  • Výstužné oceľové tyče
  • Rozptýlená oceľová výstuž
  • Kotvy hydraulicky rozpínateľné, medzné zaťaženie do 200 kN, nad 200 kN
  • Kotvy lepené, medzné zaťaženie do 200 kN, nad 200 kN
  • Kotvy maltované, medzné zaťaženie do 200 kN, nad 200 kN
  • Kotvy samozavrtávacie injektované, medzné zaťaženie do 200 kN, nad 200 kN
  • Kotvy zo sklenených vlákien, medzné zaťaženie do 200 kN, nad 200 kN
  • Kotvy ostatné, medzné zaťaženie do 200 kN, nad 200 kN
  • Oblúkové valcované nosníky
  • Hnané pažiace plechy
  • Hnané ihly do d=30 mm, do d= 50 mm, nad d=50 mm
  • Hnané paženie pomocou samozavrtávacích svorníkov do d=40 mm, do d=60 mm, nad d= 60 mm
  • Predháňané zabezpečovacie prostriedky
  • Ochrannný dáždnik
  • Vrty (odvodňovacie, pre geotechnický monitoring) nepažené podzemné
  • Geotechnický monitoring
 • 26B01 Búranie železničných tunelov
  • Výlom sond
 • 26C01 Rekonštrukcia železničných tunelov
  • Hĺbené výkopy
  • Hĺbené výkopy
  • Výlom rýh
  • Výlom šachiet
  • Dolamovanie dna tunela
  • Razenie a hĺbenie tunelárske
  • Výrub tunelovej rúry a portálov v hornine I. st. raziteľnosti
  • Výrub tunelovej rúry a portálov v hornine II. st. raziteľnosti
  • Výrub tunelovej rúry a portálov v liatej skale
  • Ostatné výruby v hornine I. st. raziteľnosti suchej
  • Ostatné výruby v hornine I. st. raziteľnosti mokrej
  • Ostatné výruby v hornine I. st. raziteľnosti silno vodnatej
  • Ostatné výruby v hornine II. st. raziteľnosti
  • Ostatné výruby v liatej skale suchej
  • Ostatné výruby v liatej skale mokrej
  • Ostatné výruby v liatej skale silno vodnatej
  • Zrubenie
  • Zaisťovacie práce v tuneli
  • Premiestnenie výkopku
  • Zvislé premiestnenie sypaniny
  • Vodorovné premiestnenie rúbaniny
  • Nakladanie rúbaniny
  • Konštrukcie zo zemín
  • Zásyp za portálmi
  • Úprava podloží a základovej škáry
  • Odvodnenie zvodnicami z polystyrénu
  • Odvodnenie tunela zvodnicami
  • Odvodnenie z betónových rúr
  • Odvodnenie flexibilnou drenážou
  • Odvodnenie rubu obmurovky
  • Spevnenie hornín a konštrukcií
  • Spevnenie hornín kotvením
  • Obmurovky tunelov a podzemných priestorov
  • Základy tunelov a portálov
  • Čelné múry portálu do výšky 3,8 m
  • Debnenie čelnej steny portálu do 3,8 m
  • Podpery tunelov a portálov z betónu
  • Čelné steny portálov nad 3,8 m výšky
  • Debnenie čelných múrov nad 3,8 m výšky
  • Klenba tunela a portálov
  • Dno tunela
  • Montáž tunelovej stoky
  • Šachty na tunelovej stoke
  • Debnenie stien šachiet
  • Tunelová stoka z betónu
  • Výplň za rubom obmurovky
  • Ochranná podmurovka z betónu
  • Sekundárne ostenie
  • Ochranná vrstva z cementovej malty
  • Výstuž pätkového prahu
  • Pätkový prah
  • Rekonštrukcie tunelov
  • Výmena tunelovej obmurovky
  • Nahradenie tunelovej obmurovky
  • Opieskovanie
  • Omytie líca muriva
  • Striekaný betón
  • Výstuž
  • Škárovanie tunelového muriva
  • Plášť torkrétový
  • Vyklinovanie uvoľnených kameňov
  • Vysekanie škár
  • Podkladové a vedľajšie konštrukcie
  • Podkladová vrstva
  • Podkladový prah drevený
  • Spevnené plochy
  • Rovnanina z lomového kameňa
  • Ostatné konštrukcie a práce na potrubnom vedení
  • Osadenie mreží
  • Osadenie poklopov
  • Stúpadlá do šachiet
  • Rôzne dokončovanie konštrukcie a práce
  • Tabuľky plechové
  • Vyčistenie tunela
  • Práce pojazdnými prostriedkami
  • Kamenáče
  • Lešenia a stavebné výťahy
  • Pojazdné lešenie
  • Ochranné konštrukcie
  • Skruže priehradové
  • 3 254 Skruže koľajové
  • Rozoprenie skruží
  • Prerážanie otvorov a ostatných búracích prác
  • Vodorovná doprava rozobraných konštrukcií
  • Presun hmôt
  • Presun hmôt pre tunely železničné

Ďalšie cenníky