TSKP – 922
Montáž oznamovacích a signalizačných zariadení

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie montáže slaboprúdových rozvodov.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 922 - Montáž oznamovacích a signalizačných zariadení
 • 92220 Montáž slaboprúdových rozvodov
  • STOŽIARE
  • STOŽIARE
  • Stožiare  nepätkované
  • Stožiare  pätkované
  • VÝSTROJ
  • Výstroj stožiarov
  • Výstroj na budovách
  • VEDENIE NADZEMNÉ DRÔTOVÉ
  • Vedenie nadzemné drôtové
  • Vonkajšie vedenie káblové miestnej siete
  • Spojky káblov miestnej siete (spojovanie žíl zátorkami)
  • Spojky káblov miestnej siete (spojovanie žíl zátorkami)
  • Spojky káblov miestnej siete (montáž stlačnými konektormi)
  • Spojky káblov miestnej siete (montáž stlačnými konektormi)
  • Uzávery, koncovky, rozvádzače miestnej siete
  • Káble a káblové súbory na povrchu hlbinných baní, lomov a ťažkých prevádzok
  • Údržba a opravy telekomunikačných zariadení v baniach a na povrchu baní
  • Káble diaľkovej siete
  • Spojky káblov diaľkovej siete
  • Pupinačné skrine, káblové uzávery, ochrana
  • Vyrovnanie a vyvažovanie diaľkových káblov
  • Záverečné meranie diaľkových káblov
  • Krabice, skrine, rúrky, žľaby, rošty, konštrukcie
  • Vodiče a šnúry pre vnútornú inštaláciu
  • Káble pre prívody a vnútornú inštaláciu
  • Formy káblové a drôtové a doplnky vnútornej inštalácie
  • Zariadenie zabezpečovacie, strážiace, signalizačné, časové, návestné
  • Zariadenia dispečerské a požiarne učební jazykových laboratórií
  • ROZHLASOVÉ ZARIADENIA – ZARIADENIA ZÁVODNÉHO ROZHLASU
  • Spojovacie systémy a účastnícke zariadenia
  • zariadenie HDZ 60
  • Počítaćové siete
  • Pasívne prvky
  • Tf ústredne pobočkové – podniková skriňová konštrukcia
  • Tf ústredne pobočkové – podniková stojanová konštrukcia
  • Tf ústredne verejné miestne
  • Diaľkové voľby
  • Tf ústredne medzimestské
  • Ďalekopisné ústredne, zariadenia, stroje a zariadenia prenosu dát
  • Revízie
  • Rádiokomunikačné zariadenie
  • Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS)
  • Spoločné televízne a rozhlasové antény, priemyslová televízia
  • Zámky, výkoľajky, manipulátory
  • Drôtovody
  • Prestavníky a závorníky
  • Návestidlá
  • Reléové skrine, batériové studne, trafoskrine
  • Zariadenie koľajových obvodov
  • Závory a prejazdové zariadenia
  • Riadiace prístroje, riadiace pulty, stavadlové prístroje
  • Zabezpečovacia ústredňa
  • Regulácia a skúšanie zabezpečovacieho zariadenia
  • Rádiodispečerské vlakové okruhy
  • Signalizačné zariadenia pre cestné križovatky
  • Demontáže železničných zariadení
  • Demontáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
  • Demontáž rozhlasových zariadení

Ďalšie cenníky