TSKP – 312
Hydromeliorácie – lesníckotechnické

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie hydromelioračných prác pre lesníctvo.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 312 - Hydromeliorácie - lesníckotechnické
 • 01A01 Zhotovenie konštrukcií
  • Prípravné a pridružené práce
  • Prípravné a pridružené práce
  • Pásy protipožiarne
  • Zrezávanie vŕbového prútia
  • Prerezávanie porastov
  • Spálenie prútia, raždia z prerezávania
  • Prebierky so spracovaním drevnej hmoty
  • Žľab na odvedenie vody
  • Povrchové úpravy terénu
  • Sejba trávového semena do misiek
  • Kopanie jamiek pre výsadbu sadeníc
  • Kopanie plôch pre výsadbu drevín
  • Podmietka pluhom, orba, smykovanie
  • Výsadba sadeníc stromov a krov
  • Výsadba odrezkov a prútov, kolíkovaných sadeníc
  • Výsadba kolíkovaných sadeníc
  • Sadenie sadeníc
  • Sejba listnáčov
  • Základy
  • Základy z prefabrikátov
  • Základy z lomového kameňa
  • Základy z betónu prekladaného kameňom
  • Debnenie základov
  • Úprava povrchov vnútorných
  • Omietka cementová stien a pilierov
  • Zatretie rubu stien a pilierov
  • Opracovanie hrán a oblín stien a pilierov
  • Múry priehradné a oporné
  • Murivo nadzákladové z lomového kameňa
  • Murovanie obkladového riadkového muriva
  • Murivo nadzákladové z betónu
  • Debnenie lícnych plôch a plôch dilatačných škár
  • Podlaha pre prekrytie priečnych objektov
  • Prepážka z raždia
  • Steny a priečky
  • Zábrana v strži
  • Zábradlie oceľové
  • Oplotenie lesných kultúr
  • Vodorovné nosné konštrukcie
  • Lávka drevená v strži
  • Schodište
  • Schody z lomového kameňa
  • Schody z betónu prostého
  • Podkladné a vedľajšie konštrukcie
  • Podklad pod dlažbu z betónu
  • Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku
  • Položenie podkladnej vrstvy z geotextílií
  • Spevnené plochy
  • Pätka z lomového kameňa
  • Pätka z prostého betónu
  • Zahádzka z lomového kameňa
  • Rovnanina z lomového kameňa
  • Dlažba z lomového kameňa
  • Plôtiky, hrádzky, odhánky
  • Vegetačné spevnenie
  • Prah drevený, spádovisko, zrubové konštrukcie
  • Plot a spevnenia
  • Potrubia z rúr betónových
  • Potrubie z betónovej kanalizačnej rúry
  • Doplňujúce konštrukcie a práce
  • Hraničná značka
  • Presun hmôt
  • Presun hmôt pre hydromeliorácie
  • Presun hmôt pre porasty ochranné
 • 05B01 Búranie konštrukcií
  • Búranie konštrukcií
  • Búranie konštrukcií
  • Zvislá doprava
  • Vodorovná doprava
 • 31C01 Udržovanie a opravy konštrukcií
  • Škárovanie

Ďalšie cenníky