TSKP – 012
Stavebné práce z prefabrikovaných dielov

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pri montáži stavebných objektov alebo ich častí z prefabrikovaných dielov.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 012 - Stavebné práce z prefabrikovaných dielov
 • 15A01 Všeobecné konštrukcie
  • Zváranie pri montáži
  • Zváranie pri montáži
  • Montáž komínovej dosky
  • Montáž prefabrikovaných prekladov, rímsoviek
  • Rezanie stenových pórobetónových blokopanelov
  • Nosné tupé zvary
  • Montáž priečkových dielcov pórobetónových
  • Montáž obvodových dielcov, dielcov kovoplastických, metaloplastických
  • Montáž univerzálnych mobilných buniek
  • Doplňujúca výstuž
  • Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií
  • Kovové stavebné doplnkové konštrukcie pre montáž prefabrik. dielcov
  • Montáž prefabrikovaných stropov
  • Montáž trámov, prievlakov, stužidiel a obvodových tyčových dielcov vodorovných konštrukcií
  • Zostavenie prievlakov a väzníkov z dielcov na spínacej plošine
  • Prepojenie rúrok pre elektro
  • Montáž podestových panelov
  • Montáž schodiskových dielcov
  • Tesnenie a vonkajšie úpravy škár
 • 15A02 Montované jednopodlažné objekty
  • Základy
  • Montáž základových pásov, prahov a vencov zo železobetónu
  • Stĺpy a steny
  • Montáž stĺpov nárožných, lodžiových, dilatačných, skeletových a pod., zo železobetónu
  • Montáž stĺpov (nárožných, lodžiových, dilatačných) z ľahkých betónov
  • Montáž dielcov vnútorných nosných stien nekompletizovaných, alebo kompletizovaných
  • Montáž dielcov obvod.stien nosných aj výplňových zo železobet. nekompletiz.,alebo kompletizovaných
  • Montáž dielcov obvodových stien nosných aj výplňov.z ľahkých betónov nekompletiz.,alebo kompletizovaných
  • Montáž dielcov parapetných, zábradlových a atikových, zo železobetónu
  • Montáž kompletných konštrukcií železobetónových
  • Montáž dielcov medziokenných a priečkových zo železobetónu alebo z ľahkých betónov
  • Stropy, podesty, schodiská
  • Montáž stropných panelov
  • Montáž trámov, prievlakov,stužidiel a obvodových tyčových dielcov vodorovných konštrukcií
  • Montáž podestových panelov
  • Montáž schodiskových dielcov ramien bez podest, s podestou
  • Montáž strešných dielcov druhého plášťa dvojplášťových striech,zo železobetónu-z ľahkého betónu
  • Montáž nadstrešných dielcov východov na strechu
 • 15A03 Montované objekty viacpodlažné
  • Základy
  • Montáž základových pásov, prahov a vencov zo železobetónu
  • Stĺpy a steny
  • Montáž stĺpov (dilatačných, lodžiových, rohových, skeletových a pod.) zo železobetónu
  • Montáž stĺpov (dilatačných, lodžiových, nárožných a pod.) z ľahkého betónu
  • Montáž dielcov vnútorných nosných stien na kliny-oceľové dosky,nekomplet.,komplet.
  • Montáž dielcov stien obvod.zo železobet.,na kliny-oceľ.dosky,na rektif.skrutky nekompletiz.,komplet.
  • Montáž dielcov obvod.stien z ľahkých betónov na kliny,oceľ.dosky,na rektifik.skrutky ne-,komplet.
  • Montáž dielcov oceľ. vstupných stien na kliny kompletizované
  • Montáž dielcov obvod.stien z ľahkých mater.na rektif.skrutky,kompletiz.,montáž lodž.stien na kliny.
  • Montáž dielcov parapetných, zábradlových a atikových zo železobetónu
  • Montáž dielcov parapetných a atikových z ľahkých betónov
  • Montáž priečkových a medziokenných dielcov zo železobetónu(2) alebo z ľahkých betónov(4)
  • Montáž kompletných konštrukcií
  • Stropy, podesty, schodiská
  • Montáž stropných panelov s dĺžkou do 6000 mm
  • Montáž trámov, prievlakov, stužidiel z obdob. tyč. dielcov vodor.konštr.
  • Montáž podestových panelov
  • Montáž schodiskových konštrukcií ramien bez podest, s podestou
  • Montáž strešn.dielcov druhého plášťa dvojplášť.striech železobet.-ľahkých betón,streš. panel.,trám.
  • Montáž strešného plášťa dvojplášťových striech z drevených dielcov v budovách
  • Montáž nadstreš.dielcov železobet.východov na strechu v budov.,montáž plášťa,dosiek tlmiacej komory
 • 15A04 Montované haly, žeriavové dráhy
  • Základy
  • Montáž základových pásov, prahov a vencov zo železobetónu
  • Montáž základových pätiek zo železobetónu
  • Stĺpy a steny
  • Montáž stĺpov železobet.,do dutiny pätky s vyrovn.dna pätky+zaliatím stĺpov do pätky,alebo privar.
  • Montáž dielcov zavetrovacích stien zo železobetónu
  • Montáž stenových panelov zo železobetónu
  • Montáž obvodových panelov z ľahkých betónov, stenových a priečkových, parapetných a atikových
  • Montáž dielcov parapetných, zábradlových a atikových zo železobetónu
  • Montáž dielcov parapetných a atikových z ľahkých betónov
  • Stropy, podesty, schodiská
  • Montáž stropných panelov zo železobetónu
  • Montáž stropných panelov z predpätého betónu typu „Spiroll“ (bez závesných hákov)
  • Montáž tyčových dielcov zo železobetónu a z predpätého betónu trámov, prievlakov a stužidiel
  • Montáž podestových panelov
  • Montáž schodiskových ramien
  • Montáž väzníkov zo železobet.a z predpätého betónu, zostavenie väzníkov, montáž zopnutých väzníkov
  • Montáž strešných dosiek zo železobetónu
  • Montáž strešných panelov z predpätého betónu typu TT
  • Montáž streš. dosiek alebo panelov z ľahkých betónov
  • Montáž strešného plášťa dvojplášťových striech z drevených dielcov v budovách
 • 15A05 Nosné konštrukcie so zdvíhanými stropmi
  • Vyplnenie vnútorných dutín oceľových stĺpov betónom
  • Oddeľovacie vrstvy medzi jednotlivými stropnými doskami
 • 15A06 Kanály, priepusty
  • Montáž prefabrikovaných kanálov pre rozvody
  • Montáž dielca rámovej konštrukcie priepustu
 • 15A07 Silážne žľaby
  • Montáž prefabrikov. dielcov silážnych žľabov a poľných hnojísk
 • 15A08 Skelet pre výškové budovy
  • Základy
  • Montáž základových pásov, prahov a vencov železobetónových
  • Montáž základových pätiek zo železobetónu
  • Stĺpy a steny
  • Montáž stĺpov zo železobetónu osadených do dutiny pätky, alebo privarených k základu
  • Montáž dielcov zavetrovacích stien zo železobetónu
  • Montáž stenových dielcov žel.bet. priečkových alebo obvodových
  • Montáž stenových dielcov výplňových obvodových z ľahkých betónov
  • Montáž dielcov parapet., zábradlových a atikových zo žel.bet.
  • Montáž dielcov parapetných, zábradlových a atikových z ľahkých betónov
  • Stropy, podesty, schodiská
  • Montáž stropných panelov zo železobetónu so závesnými hákmi
  • Montáž stropných panelov z predpätého betónu bez závesných hákov (typ Spiroll), typu TT
  • Montáž trámov, prievlakov, stužidiel a obdobných dielcov vodorovných konštrukcií
  • Montáž podestových panelov
  • Montáž schodiskových ramien
  • Montáž strešných dosiek alebo panelov z ľahkých betónov
  • Montáž strešného plášťa
 • 15A09 Chladiace veže
  • Montáž stĺpov zvisl.,šikm.,do dutiny pätky,so zaliat.stĺpu v pätke komín.veží,do prípravku v nádrži.
  • Demontáž podpornej oceľovej konštrukcie dvojice šikmých stĺpov
  • Montáž pätiek podpor.pre osad.nosníkov chladiac.systému s osadením do malt.lôžka a zaliatím.
  • Montáž stenových panelov zo železobetónu ventilátorových veží
  • Montáž dielcov difúzoru s osadením do maltového lôžka ventilátorových veží
  • Mont. žľabov a kanálov s osadením do malt. lôžka a úpravou škár
  • Montáž prefabrik.železobet.žľabového segmentu na šikmých stojkách na chladiacich vežiach komín.
  • Montáž dosiek zo železobetónu s uložením do maltového lôžka
  • Montáž trámov, prievlakov, stužidiel alebo obdobných tyčových dielcov
  • Montáž schodišťového ramena
 • 15A10 Samostatné múry
  • Montáž základov
  • Montáž rímsových tvárnic alebo konzol
  • Výplň styčných škár rímsových tvárnic na oporných múroch
  • Montáž oporných múrov alebo obkladných z predpätého betónu
 • 99A11 Presun hmôt
  • Presun hmôt pre budovy a haly obč.výstavby
  • Presun hmôt pre chladiace veže
  • Presun hmôt pre nádrže a jamy
  • Presun hmôt pre múry a valy samostatné
  • Presun hmôt pre kolektory a kanály pre vedenie

Ďalšie cenníky