TSKP – 011
Bežné stavebné práce

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie bežných stavebných prác ako sú betonárske, murárske, omietkarské, fasádne, mazaniny, podlahy a dokončovacie práce.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 011 - Bežné stavebné práce
 • 11A01 Betonárske práce
  • Podkladné konštrukcie pod základy
  • Podkladné konštrukcie pod základy
  • Násyp pod základové konštrukcie
  • Prestupy v betónových základoch
  • Prestupy v betónových základoch
  • Základy
  • Betón základových dosiek prostý
  • Betón základových pásov prostý
  • Betón základových pätiek prostý
  • Betón základových múrov prostý
  • Betón základových dosiek železový
  • Betón základových pásov železový
  • Betón základových pätiek železový
  • Betón základových múrov železový
  • Debnenie základových dosiek
  • Debnenie základových pásov
  • Debnenie základových pätiek
  • Debnenie základových dosiek DOKA
  • Debnenie základových pásov DOKA
  • Debnenie základových múrov
  • Výstuž základových dosiek
  • Dodatočné vystužovanie konštrukcií betónových betonárskou oceľou
  • Výstuž základových pásov
  • Výstuž základových pätiek
  • Výstuž základových múrov nosných
  • Vystuženie a potiahnutie kostier základových konštrukcií
  • Základ pod motorové zariadenia
  • Prestupy v betóne
  • Prestupy v betónových stenách
  • Tesnenie pracovných škár
  • Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách
  • Betón nadzákladových múrov
  • Betón prostý
  • Betón železový
  • Betón ľahký hutný
  • Debnenie
  • Múry z debniacich tvárnic QUAD-LOCK
  • Múry z debniacich tvárnic MEDMAX
  • Výstuž
  • Príplatok za predsádku pre umelý kameň
  • Komínové a ventilačné krycie dosky
  • Komínové a ventilačné krycie dosky
  • Preklady, rímsy, klenby
  • Betón železový prekladov, ríms, žľabových ríms, klenbových pásov
  • Debnenie klenbových pásov, ríms,  žľabových ríms, prekladov
  • Výstuž prekladov ríms, žľabov, žľabových ríms alebo klenbových pásov
  • Stĺpy a piliere
  • Stĺpy a piliere z betónu prostého
  • Stĺpy a piliere z betónu železového
  • Debnenie hranatých stĺpov
  • Debnenie hranatých stĺpov DOKA
  • Debnenie oblých stĺpov
  • Debnenie oblých stĺpov DOKA
  • Debnenie oblých stĺpov TUBBOX Multi
  • Výstuž stĺpov
  • Stĺpy železobetónové podľa formy
  • Stĺpy železobetónové do papierového debnenia
  • Steny a priečky
  • Betón stien a priečok prostý
  • Betón stien a priečok železový
  • Betón stien a priečok ľahký, liaporový
  • Debnenie VELOX3 011 Debnenie zvislé alebo šikmé
  • Debnenie stien a šácht DOKA
  • Výstuž stien a priečok, zvislých alebo odklonených od kolmice
  • Parapety a atiky
  • Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných železový
  • Debnenie múrikov parapetných, atikových a zábradlia tradičné
  • Debnenie múrikov, parapetných, atikových a zábradlia DOKA
  • Výstuž múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradlia a madiel
  • Zhotovenie výstuže múrikov parapetných, atikových
  • Nosné tepelnoizolačné prvky pre prerušenie tepelného mosta
  • Nádrže a rozvodové kanály
  • Nádržka v kotolni zo železového betónu
  • Príplatok za oddebnenie vnútorných stien kanálov
  • Kanály pre rozvody inžinierskych sietí
  • Stropy, klenby, nosníky z betónu
  • Betón klenieb prostý
  • Betón stropov, klenieb železový
  • Debnenie bez podpernej konštrukcie stropov
  • Debnenie VELOX zabudované
  • Podporná konštrukcia stropov
  • Dodatočné podoprenie stropov DOKA
  • Podperný systém DOKA Staxo 40
  • Debnenie stropov zabudované – oceľové rebrové
  • Stropy z panelov QUAD-DECK
  • Debnenie stropov DOKA
  • Debnenie čela dosky DOKA
  • Výstuž stropov
  • Nosné tepelnoizolačné prvky pre prerušenie tepelného mosta
  • Vyľahčenie stropov technológiou Cobiax
  • Betón nosníkov železový
  • Debnenie nosníkov
  • Podperná konštrukcia nosníkov
  • Debnenie prievlakov DOKA
  • Výstuž nosníkov
  • Nosné tepelnoizolačné prvky nosníkov pre prerušenie tepelného mosta
  • Debnenie fabiónov
  • Podhľady železobetónové z cementovej malty vrátane rabicového pletiva a výstuže
  • Úprava trámov vložením tŕňov
  • Úprava trámov pre zavesený podhľad
  • Stužujúce pásy a vence
  • Betón stužujúcich pásov a vencov železový
  • Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov
  • Výstuž stužujúcich pásov a vencov
  • Tepelnoizolačný obklad stužujúcich vencov a prekladov
  • Schodiská
  • Betón schodísk – železový
  • Výstuž schodísk
  • Prvky pre odhlučnenie schodísk
  • Debnenie podest a podstupňových dosiek, schodníc
  • Stupne dusané
  • Debnenie betónovaných stupňov
  • Strešné konštrukcie z betónu
  • Betón strešných konštrukcií železový
  • Debnenie strešných konštrukcií
  • Výstuž strešných konštrukcií
  • Rigoly z betónu
  • Rigol z betónu so zatretým povrchom
  • Šachty
  • Šachty pre vodomery a vodovodné uzávery
  • Kanalizačné šachty z betónu
 • 12A01 Murárske práce
  • Lomový kameň a betónové bloky
  • Lomový kameň a betónové bloky
  • Murivo základových pásov z lomového kameňa
  • Osadzovanie blokov z betónu pre základy
  • Murivo základových pätiek z lomového kameňa
  • Murivo nadzákladové z lomového kameňa
  • Murivo základové z tvárnic
  • Murivo základových pásov PREMAC
  • Tehlové murivá
  • Murivo tehlové podmuroviek pod stroje
  • Príplatok za zaoblenie muriva
  • Úprava líca pri murovaní neomietaného muriva bez škárovania
  • Aramidová výstuž
  • Aramidová výstuž do muriva
  • Tehly
  • Murivo nosné, výplňové, obkladové z tehál maloformátových pálených plných
  • Murivo nosné, výplňové, obkladové z tehál maloformátových pálených dierovaných
  • Murivo z tehál pálených lícových TERCA
  • Murivo nosné, výplňové z tehál pálených HELUZ
  • Murivo nosné, výplňové z tehál pálených POROTHERM
  • Murivo nosné, výplňové z tehál pálených TermoBRIK
  • Murivo nosné, výplňové z tehál pálených BRITTERM
  • Murivo nosné, výplňové, obkladové z tehál vápennopieskových
  • Tvárnice3 011 Murivo nosné, výplňové z tvárnic PREMAC
  • Murivo obvodové, nosné, výplňové z tvárnic LIATHERM a LIAPOR
  • Murivo nosné a výplňové z tvárnic DURISOL
  • Murivo nosné, výplňové z tvárnic YTONG
  • Murivo nosné, výplňové z tvárnic PORFIX
  • Murivo nosné, výplňové z tvárnic SILKA
  • Murivo nosné a nenosné z kvádrov SENDWIX
  • Murivo režné lícované nosné, výplňové, obkladové
  • Osadzovanie podkladných betónových kvádrikov
  • Murivo obkladové režné z kameňa lomársky upraveného
  • Murivo obkladové
  • Komíny
  • Murivo komínov a ventilácií voľné stojacích z tehál pálených
  • Puzdro komínového prieduchu z tehál šamotových
  • Murivo komínov a ventilácií voľné stojacích z tehál šamotových
  • Komínové teleso HELUZ
  • Komínové zostavy SCHIEDEL
  • Trojzložkový komín PRESPOR jedno a dvojprieduchový
  • Puzdro komínového prieduchu z kameninových rúr
  • Puzdro komínového prieduchu z pálených drenážok
  • Ukončujúca vrstva z tehál
  • Preklady
  • Keramické preklady HELUZ
  • Keramické preklady POROTHERM
  • Keramické preklady TermoBRIK
  • Keramické preklady BRITTERM
  • Preklady YTONG
  • Preklady PORFIX
  • Preklady SENDWIX
  • Klenby, rímsy, šachty
  • Murivo klenbových pásov na pripravenú skruž
  • Rímsy z dosiek Hurdis naplocho
  • Osadenie oceľových valcovaných nosníkov
  • Murivo šachiet
  • Piliere
  • Piliere štvorhranné pravouhlé z kameňa lomového
  • Piliere pravouhlé z tehál pálených
  • Piliere z debniacich tvárnic PREMAC
  • Piliere z tvárnic YTONG
  • Piliere pravouhlé z tehál vápennopieskových
  • Piliere pravouhlé z tehál šamotových
  • Priečky
  • Príplatok za zaoblenie murovaných priečok
  • Priečky jednoduché a múriky parapetné, atikové, schodišťové, zábradelné
  • Priečky a múriky z tehál pálených lícových TERCA
  • Priečky z tehál POROTHERM
  • Priečky z tehál TermoBRIK
  • Priečky z tehál BRITTERM
  • Priečky z tehál HELUZ
  • Priečky z tvárnic YTONG
  • Priečky z tvárnic PORFIX
  • Priečky z tehál vápennopieskových
  • Priečky z tvárnic SILKA
  • Priečky nosné a nenosné z kvádrov SENDWIX
  • Priečky z tvárnic LIAPOR
  • Pohľadové murivo z tvárnic LIAPOR
  • Priečky z tvárnic PREMAC
  • Priečky z tvárnic DURISOL
  • Drevené alebo oceľové plné steny
  • Ukotvenie priečok ku konštrukciám
  • Obmurovky, plentovanie
  • Obmurovka vaní, zamurovanie rýh, potrubí, ník, nosníkov
  • Prímurovky, zaplentovanie, tepelnoizolačné obklady
  • Prímurovky izolačné a ochranné z tehál pálených
  • Zaplentovanie rýh, potrubí drevocementovou doskou
  • Tepelnoizolačné dosky YTONG Multipor
  • Prímurovky izolačné a ochranné z tehál vápennopieskových
  • Zaplentovanie rýh, potrubí, nosníkov, výklenkov a ník
  • Zvukové izolácie
  • Izolácia proti šíreniu zvuku pri murovaní
  • Izolácia proti šíreniu zvuku
  • Izolácia proti šíreniu zvuku do zvislej medzery
  • Kanály
  • Kanály z pálených tehál
  • Dymový kanál
  • Stropy a vence
  • Stropný systém PREMACO
  • Stropný systém YTONG
  • Stropný systém PORFIX
  • Stropný systém PRESPOR
  • Stropný systém HURDIS
  • Stropný systém POROTHERM
  • Stropný systém HELUZ MIAKO
  • Stropný systém TermoBRIK
  • Stropný systém BRITTERM
  • Klenby valené z tehál pálených plných
  • Podperný systému DOKA
  • Osadzovanie oceľových nosníkov
  • Vencovky, obmurovka venca – YTONG, PORFIX, LIAPOR, HELUZ, POROTHERM, TermoBRIK, BRITTERM, SENDWIX
  • Tepelnoizolačné dosky YTONG Multipor
  • Schodnice, podesty
  • Osadzovanie železobetónových schodníc, podestových nosníkov
  • Schodiská
  • Schodiskové stupne železobetónové a kamenné
  • Schodišťové stupne YTONG
  • Stupne murované z tehál
  • Bočné múriky z tehál
  • Strechy
  • Strechy YTONG z nosníkov
  • Rigoly
  • Rigol do cementovej malty
  • Osadzovanie rámov a parapetov
  • Osadzovanie rámov
  • Osadzovanie rámov
  • Osadzovanie oceľových uholníkových rámov
  • Osadzovanie keramických odkvapníc
  • Osadzovanie parapetných dosiek železobetónových, teracových
  • Osadzovanie parapetných dosiek drevených
  • Osadzovanie parapetných dosiek z plastu
  • Šachty
  • Šachty pre vodomery a vodovodné uzávery
  • Kanalizačné šachty domové
  • Dilatačné vložky
  • Vložky do dilatačných škár zvislé z plsti, polystyrénu
  • Vložky do dilatačných škár zvislé z lepenky
  • Vložky do dilatačných škár zvislé z dosiek izolačných
  • Doplnkové konštrukcie a práce
  • Nadstrešný základ pre stožiar televíznej antény (STA)
  • Nadstavec komínový kameninový
  • Doplňujúce konštrukcie komínové dvierka
  • Osadzovanie drobných kovových predmetov
  • Osadenie schodiskových a balkónových zábradlí
  • Drôty pre napínanie pletiva pod omietku
  • Príprava pre napínanie pletiva z dreva
  • Kŕmne žľaby pre dobytok
  • Ostatné poľnohospodárske konštrukcie
  • Vetranie a izolácia
  • Vetracie kanáliky
  • Izolačná vrstva z tehál naplocho
  • Vetrací pás z tvárnic
  • Odvetrávacie rúry na rovných strechách
  • Chemické kotvy
  • Chemické kotvy
 • 13A01 Omietkarské a ďalšie fasádne práce
  • Prípravné práce
  • Prípravné práce
  • Zakrývanie pred znečistením
  • Vnútorné omietky – Stropy
  • Príplatky k vnútornej omietke stropov
  • Vnútorná omietka stropov zo suchých zmesí
  • Cementovanie vnútorných stropov (náterom)
  • Vyspravenie povrchu stropov
  • Vnútorná omietka stropov WEBER – TERRANOVA
  • Vnútorná omietka stropov BAUMIT
  • Vnútorná omietka stropov CEMIX
  • Vnútorná omietka stropov RIGIPS
  • Vnútorná omietka stropov POROTHERM
  • Vnútorná omietka stropov YTONG
  • Potiahnutie vnútorných stropov pletivom
  • Obrúsenie vnútorných výstupkov betónu
  • Vnútorné omietky – Steny
  • Príplatky k vnútorným omietkam stien, pilierov a stĺpov
  • Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí
  • Cementovanie vnútorných stien (náterom)
  • Vyspravenie, zatretie škár
  • Vnútorná omietka stien WEBER – TERRANOVA
  • Vnútorná omietka stien BAUMIT
  • Vnútorná omietka stien CEMIX
  • Vnútorná omietka stien RIGIPS
  • Vnútorná omietka stien POROTHERM
  • Vnútorná omietka stien YTONG
  • Omietacie profily
  • Potiahnutie vnútorných stien pletivom
  • Vnútorné omietky – Svetlíky, šachty a kanaly
  • Omietka svetlíkov a výťahov – vápennocementová
  • Omietka svetlíkov a výťahov – cementová
  • Prevetrávané fasády – Podhľady
  • Montáž podhľadu prevetrávanej fasády na oceľovej konštrukcii
  • Montáž podhľadu prevetrávanej fasády na hliníkovej konštrukcii
  • Montáž podhľadu prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek na kombinovanej nosnej konštrukcii
  • Vonkajšie omietky – Podhľady
  • Vonkajšia omietka podhľadov zo suchých zmesí
  • Zakrývanie pred úpravou povrchu panelov
  • Zatretie škár
  • Vonkajšia omietka podhľadov WEBER – TERRANOVA
  • Vonkajšia omietka podhľadov BAUMIT
  • Vonkajšia omietka podhľadov STOMIX
  • Vonkajšia omietka podhľadov PROFI
  • Vonkajšia omietka podhľadov CAPAROL – CAPATECT
  • Vonkajšia omietka podhľadov JUB
  • Vonkajšia omietka podhľadov CEMIX
  • Vonkajšia omietka podhľadov POROTHERM
  • Vonkajšia omietka podhľadov YTONG
  • Potiahnutie vonkajších podhľadov pletivom
  • Kamenárske opracovanie pemrlovaním
  • Prevetrávané fasády – Steny
  • Montáž stien prevetrávanej fasády na oceľovej konštrukcii
  • Montáž stien prevetrávanej fasády na hliníkovej konštrukcii
  • Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek na na kombinovanej nosnej  konštrukcii
  • Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády
  • Vonkajšie omietky – Steny
  • Príplatky k vonkajším omietkam stien, pilierov, stĺpov a podhľadov
  • Vonkajšia omietka stien zo suchých zmesí
  • Vyspravenie povrchu
  • Vonkajšia omietka stien PCI
  • Vonkajšia omietka stien WEBER – TERRANOVA
  • Vonkajšia omietka stien BAUMIT
  • Vonkajšia omietka stien STOMIX
  • Vonkajšia omietka stien PROFI
  • Vonkajšia omietka stien CAPAROL – CAPATECT
  • Vonkajšia omietka stien CEMIX
  • Vonkajšia omietka stien STO
  • Vonkajšia omietka stien POROTHERM
  • Vonkajšia omietka stien YTONG
  • Vonkajšia omietka stien JUB
  • Maltovinová úprava na povrchu
  • Potiahnutie vonkajších stien pletivom
  • Hydrofobizácia (Lukofob)
  • Fasádne nátery WEBER – TERRANOVA
  • Fasádne farby a nátery BAUMIT
  • Fasádne farby STOMIX
  • Fasádne farby PROFI
  • Fasádne farby PCI
  • Fasádne farby CAPAROL
  • Fasádne farby JUB
  • Kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS)
  • Kontaktný zatepľovací systém – všeobecne
  • Kontaktný zatepľovací systém PCI MultiTherm a systém Pecitherm (BASF)
  • Kontaktný zatepľovací systém BAUMIT
  • Kontaktný zatepľovací systém WEBER – TERRANOVA
  • Kontaktný zatepľovací systém CAPATECT (CAPAROL)
  • Kontaktný zatepľovací systém STOMIX
  • Kontaktný zatepľovací systém PROFI
  • Kontaktný zatepľovací systém JUBIZOL
  • Kontaktný zatepľovací systém STO
  • Kontaktný zatepľovací systém STYREXON
  • Kontaktný zatepľovací systém SMARTwall
  • Príslušenstvo ku KZS (ETICS)
  • Príslušenstvo ku KZS (profily a lišty)
  • Príslušenstvo ku KZS PCI (BASF)
  • Príslušenstvo ku KZS BAUMIT
  • Príslušenstvo ku KZS WEBER – TERRANOVA
  • Príslušenstvo ku KZS CAPATECT (CAPAROL)
  • Príslušenstvo ku KZS STOMIX
  • Príslušenstvo ku KZS PROFI
  • Príslušenstvo ku KZS JUBIZOL
  • Príslušenstvo ku KZS STO
  • Vetracie mriežky
  • Búdky pre vtáctvo a netopiere
  • Dokončovacie práce a nátery
  • Škárovanie maltou
 • 14A01 Mazaniny, potery, podlahy
  • Mazaniny a podkladné vrstvy
  • Mazaniny a podkladné vrstvy
  • Podpodlahová vrstva VELOX
  • Mazanina z betónu prostého
  • Mazanina z betónu prostého s polypropylénovými vláknami
  • Príplatky k mazaninám
  • Podlahy priemyselné (pancierové)- povrchové úpravy
  • Ochrana mazaniny ošetrovacím prostriedkom
  • Mazanina z betónu vystužená vláknami DRAMIX
  • Mazanina z betónu ľahkého
  • Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách
  • Výstuž mazanín z betónov a z ľahkých betónov
  • Násypy
  • Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého
  • Násyp pod podlahy z kameniva, piesku
  • Násyp pod podlahy z penového skla
  • Násyp pod podlahy z recyklátu
  • Dlažba
  • Dlažba na sucho na rektifikačné terče
  • Dlažba z tehál keramických
  • Dlažba z tehál šamotových
  • Dlažba z dlaždíc betónových
  • Dlažba z dlaždíc betónových na sucho na ploché strechy
  • Dlažba z drevených klátikov
  • Potery
  • Prípravné a pomocné práce pre potery
  • Príplatky k cenám poterov
  • Anhydritový (sadrový) samonivelizačný poter zo suchých zmesí
  • Anhydritový (sadrový) samonivelizačný poter BAUMIT
  • Anhydritový (sadrový) samonivelizačný poter CEMIX
  • Anhydritová (sadrová) samonivelizačná podlahová stierka PCI
  • Cementový poter zo suchých zmesí
  • Cementový poter BAUMIT
  • Cementový poter Weber – Terranova
  • Cementový poter CEMIX
  • Cementový poter PCI
  • Cementový samonivelizačný poter zo suchých zmesí
  • Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT
  • Cementová samonivelizačná podlahová hmota Weber – Terranova
  • Cementová samonivelizačná stierka CEMIX
  • Cementová samonivelizačná stierka PCI
  • Boxitocementový tepelnoizolačný poter
  • Barytový poter zo suchých zmesí
  • Vložka z pletiva alebo mriežky do poteru alebo mazaniny
  • Asfaltový poter
  • Ostatné konštrukcie – soklíky, škáry, konštrukcie v poľnohospodárskych objektoch
  • Soklíky z cementovej malty pre omietky
  • Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách
  • Rezanie škár v čiastočne zatvrdnutej mazanine
  • Stratené debnenie z HDPE tvaroviek a izolácia proti vlhkosti
  • Konštrukcie v poľnohospodárskych objektoch
 • 12A02 Dokončujúce konštrukcie a práce
  • Dokončujúce konštrukcie a práce

  • Vyčistenie
  • Vyplnenie škár polyuretánovou penou
 • 99A02 Presun hmôt
  • Presun hmôt
  • Presun hmôt
  • Presun hmôt pre budovy

Ďalšie cenníky