TSKP – 211
Mosty

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie stavebných prác na objektoch pre cestné a železničné mosty.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 211 - Mosty
 • 11A01 Cestné mosty
  • Úprava podložia a základovej škáry
  • Obetónovanie drenážnych rúr
  • Odvodnenie mostnej opory z plastových rúr
  • Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou
  • Základy
  • Zvárané spoje nosné betonárskej výstuže
  • Osadenie základových prefabrikovaných železobetónových konštrukcii
  • Základové konštrukcie z betónu prostého
  • Základové konštrukcie z betónu železového
  • Debnenie základov
  • Výstuž základových konštrukcií
  • Montáž hranice podpernej dočasnej zo železobetónových cestných panelov
  • Hranice podperné dočasné z drevených podvalov
  • Zvislé konštrukcie
  • Osadenie mostných ríms zo železobetónových tvaroviek
  • Osadenie mostných ríms zo železobetónových lícnych panelov
  • Osadenie mostných ríms zo sklovláknitých betónových tvaroviek
  • Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky
  • Rímsy zo železového betónu
  • Debnenie mostných ríms
  • Výstuž mostných železobetónových ríms
  • Výplň styčných škár rímsových tvárnic maltou
  • Výplň škár monolitickej rímsy tmelom
  • Konštrukcie priehrad a oporné múry
  • Lištová vzpera pri debnení pásov waterstop
  • Stĺpy, piliere a rámové konštrukcie
  • Osadenie prefabrikovaných opôr a pilierov z betónu
  • Opory a piliere mostov z dielcov z mäkkého dreva
  • Murivo nadzákladové pilierov štvorhranných, podpôr a krídiel
  • Murovanie obkladového muriva opôr
  • Mostné opory z betónu prostého
  • Mostné opory, úložné prahy, krídla, stienky, bloky, piliere a stĺpy z betónu železového
  • Mostné opory, úložné prahy, krídla, steny, bloky, piliere a stĺpy z betónu predpätého
  • Debnenie mostných pilierov, opôr, krídiel, stĺpov, podpier, úložných prahov
  • Osadenie pilieroviek, skruží alebo rúr zo železového betónu
  • Výrez debnenia pre prestup rúr betónovou konštrukciou
  • Výstuž betonárska mostných opôr, úložných prahov, krídel, stienok, blokov ložísk, pilierov a stĺpov
  • Výstuž predpínacia mostných pilierov, opôr, krídel, stien, stĺpov, podpôr a úložných prahov
  • Prestup v betónových múroch z kameninových rúr
  • Prestup v betónových múroch z plastových rúr
  • Podperné skruže dočasné z dreva
  • Steny a priečky
  • Osadenie mostného zábradlia oceľového
  • Zábradlie mostné z dreva mäkkého
  • Zábradlie zo železového betónu
  • Debnenie zábradlia
  • Výstuž zábradlia rímsového a zvodidla rímsy
  • Rôzne kompletné konštrukcie
  • Tvarovka kábelovodu HDPE do konštrukcie rímsy
  • Chránička káblov v rímse z rúr HDPE
  • Osadenie dielcov rámovej konštrukcie
  • Klenbové konštrukcie priepustov a podchodov zo železobetónových dielcov
  • Výstuž doplňujúca uzatváracej škáry dielcov rámovej konštrukcie
  • Doplňujúca betonáž malého rozsahu vrátane debnenia
  • Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb
  • Letmá montáž nosnej konštrukcie z dielcov z betónu predpätého
  • Uzatváracie škáry mostného vahadla šírky do 600 mm
  • Mostné nosné konštrukcie doskové, klenbové, trámové z betónu železového
  • Mostné nosné konštrukcie doskové, klenbové, trámové a komorové z betónu predpätého
  • Debnenie doskových konštrukcií mostov z betónu železového alebo predpätého
  • Lištová podpera pri debnení pásov waterstop
  • Nosníkové debnenie DOKA Top 50 pre mosty doskové
  • Výstuž doskových mostných konštrukcií
  • Výstuž predpínacia doskovej konštrukcie mostov
  • Spojenie dielcov lepením
  • Rektifikácia dielcov pri letmej montáži
  • Drevené doskové mostné nosné konštrukcie
  • Drevené mostné podlahy
  • Debnenie na mostnej skruži
  • Osadenie mostných prefabrikovaných nosníkov na ložiská
  • Drevené trámové mostné konštrukcie z mäkkého dreva
  • Betonáž priečnikov tyčových dielcov
  • Debnenie trámovej a komorovej konštrukcie
  • Debnenie oceľové z ryhovaných rúr kruhových SPIRO
  • Debnenie spriahnutej oceľobetónovej konštrukcie
  • Nosníkové debnenie DOKA Top 50 pre mosty trámové
  • Nosníkové debnenie DOKA Top 50 pre mosty komorové
  • Debnenie Dokaflex 1-2-4 stropu komôr komorových mostov
  • Výstuž trámovej a komorovej konštrukcie
  • Výstuž predpínacia trámovej alebo komorovej konštrukcie mostov
  • Rektifikácia nosnej konštrukcie
  • Rektifikácia a spustenie mostnej oceľobetónovej konštrukcie
  • Zdvih alebo spustenie mostného poľa z tyčových dielcov
  • Dočasná konštrukcia trámová z dreva hraneného
  • Debnenie bloku ložiska
  • Vrubový a perový kĺb železobetónový
  • Osadenie mostného ložiska oceľového alebo hrncového
  • Osadenie mostného ložiska elastomerného
  • Mostné presypané klenbové konštrukcie zo železobetónových dielcov
  • Montáž mostných presypaných konštrukcií z oceľových vlnitých plechov
  • Montáž oceľových konštrukcií typu IS TUBOSIDER
  • Odskruženie debnenia na podpernej konštrukcii
  • Podkladové a vedľajšie konštrukcie okrem vozoviek a železničného zvršku
  • Podkladové alebo výplňové vrstvy z betónu prostého
  • Debnenie podkladovej vŕtacej šablóny základov z hranolov a dosiek
  • Podkladová vrstva plastbetónová
  • Podkladová a výplňová vrstva z kameniva
  • Podkladová a výplňová vrstva z modifikovanej malty cementovej
  • Vyrovnávací alebo spádový betón vrátane úpravy povrchu
  • Ochranná betónová vrstva na izoláciu presypaných objektov
  • Výplňové kliny a filtračné vrstvy za oporou z betónu
  • Výplňové protimrazové kliny za oporami z kameniva
  • Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou
  • Spevnené plochy okrem vozoviek a železničného zvršku
  • Zahádzka z lomového kameňa
  • Rovnanina z lomového kameňa
  • Schody z lomového kameňa LK 20 upraveného
  • Dlažba (spevnenie) svahu pri mostných oporách z betónu
  • Dlažba svahu pri mostných oporách z upraveného lomového kameňa
  • Úprava povrchov vonkajšia
  • Náter mostných betónových konštrukcií
  • Náter mostného zábradlia
  • Úprava priečnych škár pri montovaných mostoch
  • Podlahy a podlahové konštrukcie
  • Náter betónovej podlahy
  • Doplňujúce konštrukcie a práce pozemných komunikácií
  • Osadenie ochranného zariadenia
  • Zábradlové zvodidlo oceľové
  • Mostné zvodidlá oceľové
  • Osadenie mostných zvodidiel betónových
  • Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu
  • Montáž chodníkového obrubníka kotveného do mostnej rímsy
  • Obrubník vtoku sklzu z monolitického betónu
  • Rôzne dokončovacie práce a konštrukcie inžinierskych stavieb
  • Osadenie dilatačných mostných záverov
  • Výplň dilatačných škár z polystyrénu
  • Tesnenie škáry betónovej konštrukcie
  • Náter betonárskej výstuže
  • Tesnenie prestupov izolácie mostovky
  • Statické zaťažovacie skúšky mostného poľa
  • Osadenie mostného vybavenia z prefabrikovaných betónových dielcov
  • Osadenie kovových doplnkov mostného vybavenia
  • Odvodňovač izolácie mostovky
  • Osadenie mostnej vpusti a predlžovacej tvarovky
  • Montáž odvodnenia mosta
  • Osadenie spojky so sponami na potrubie odvodnenia mosta
  • Montáž vešiakového závesu odvodnenia mosta
  • Montáž objímky odvodnenia pre zvislý zvod s lištou
  • Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia
  • Montáž odvodnenia mosta zo sklolaminátového potrubia
  • Pojazdný vozík T debnenia mostov
  • Konzolové rímsové debnenie mostov
  • Lešenie a stavebné výťahy
  • Pojazdná pracovná lávka mosta
  • Mostná výsuvná skruž pre letmú betonáž
  • Podperné konštrukcie dočasné kované
  • Dočasný podperný systém DOKA Staxo 100
  • Výstupná schodisková veža 250 DOKA
  • Konštrukcie z oceľových nosníkov
  • Podperné skruže vzopätia oblúka alebo klenby z dreva
  • Rôzne dokončovacie konštrukcie a práce pozemných stavieb
  • Kotvenie závesov do debnenia
  • Osadenie hmoždiniek vrátane vyvŕtania otvoru do betónu
  • Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce
  • Vrty pre kotvy do betónu
  • Presun hmôt
  • Vodorovné premiestnenie mostných dielcov
  • Presun hmôt pre mosty
 • 11A02 Železničné mosty
  • Múry podperné a voľné
  • Osadenie konštrukcií z dielcov
  • Stĺpy a piliere, stožiare a rámové stojky
  • Osadenie prefabrikovaných podpier z dielcov
  • Debnenie pod mostným provizóriom
  • Výstuž pod mostným provizóriom
  • Vodorovné nosné konštrukcie
  • Zhotovenie podlahy z plechu
  • Osadenie nosníkov
  • Podkladné a vedľajšie konštrukcie
  • Podkladná alebo vyrovnávacia vrstva z betónu prostého
  • Podkladná vrstva z plastbetónu
  • Podkladová alebo vyrovnávacia vrstva zo štrkopiesku
  • Podperný prah alebo uzáver drevený dočasný
  • Koľaj
  • Zhotovenie mostníc
  • Doplňujúce konštrukcie a práce železničné
  • Montáž snímateľných ochranných protidotykových zábran s rámom a výplňou
  • Rôzne dokončovacie práce
  • Ochrana ložiska
  • Zhotovenie poistných uholníkov
 • 05B01 Búranie
  • Vodorovné nosné konštrukcie
  • Demontáž plechových podláh
  • Koľaj
  • Demontáž mostníc
  • Rôzne dokončovacie práce a konštrukcie
  • Odstránenie dilatačného zariadenia
  • Demontáž poistných uholníkov
  • Búranie konštrukcií
  • Búranie základov, stien, pilierov a nosných konštrukcií
  • Demontáž dosiek, pásov alebo pätiek
  • Odstránenie rôznych konštrukcií
  • Úprava úložnej škáry
  • Prerážanie otvorov a ostatné búracie práce
  • Vybúranie drobných zariadení
  • Zvislá doprava
  • Vodorovná doprava
 • 13C01 Opravy a údržba konštrukcií objektov
  • Úpravy povrchov vonkajších
  • Škárovanie starého muriva
  • Čistenie muriva od machu
  • Doplňujúce konštrukcie a práce železničné
  • Montáž ochranných štítov pri výmene

Ďalšie cenníky