TSKP – 013
Búranie a podchytávanie konštrukcií

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre búranie a podchytávanie konštrukcií.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 013 - Búranie a podchytávanie konštrukcií
 • 05B01 Búranie konštrukcií
  • Búranie základov
  • Búranie základov z muriva zmiešaného
  • Búranie základov tehlových
  • Búranie základov z betónu
  • Búranie základov železobetónových
  • Búranie muriva, pilierov, priečok
  • Búranie muriva kamenného a zmiešaného
  • Búranie muriva z tehál
  • Búranie pilierov, komínov tehlových
  • Búranie priečok a múrov z betónu prostého
  • Búranie priečok a muriva železobetónového
  • Vybúranie kovových stĺpov
  • Búranie muriva priečok alebo vybúranie otvorov
  • Búranie stropov, klenieb, schodísk, prekladov
  • Búranie stropov
  • Búranie kamenných klenieb, schodiskových stupňov
  • Búranie tehlových klenieb, schodiskových stupňov
  • Búranie betónových schodiskových stupňov
  • Búranie železobetónových stropov, schodísk
  • Vybúranie schodníc z oceľových nosníkov
  • Vybúranie železobetónových prefabrikovaných prekladov
  • Búranie kamenných klenbových pásov
  • Búranie tehlových klenbových pásov
  • Búranie trámov, prievlakov, pásov zo železobetónu bez prerušenia výstuže
  • Uvoľnenie záhlavia trámov
  • Vybúranie valcovaných nosníkov
  • Búranie podláh
  • Búranie kamenných podláh alebo dlažieb
  • Búranie podláh
  • Búranie podkladov pod dlažby alebo celistvých dlažieb a mazanín
  • Brúsenie podláh
  • Búranie dlažieb drevených
  • Búranie dlažieb a dlaždíc
  • Vybúranie ríms
  • Vybúranie častí ríms z tvárnic Hurdis a zo železobetónových dosiek
  • Vybúranie častí ríms z kameňa
  • Odsekanie ríms podokenných, nadokenných
  • Vybúranie časti ríms z  prostého betónu
  • Vybúranie častí ríms zo železobetónu
  • Prerušenie oceľových profilov
  • Vybúranie podkladných kvádrikov
  • Prikresanie ostení
  • Prikresanie rovných ostení v murive kamennom
  • Prisekanie rovných ostení v murive tehlovom
  • Prisekanie rovných ostení v betóne
  • Vybúranie okien, dverí, vrát, obkladov stien, roliet
  • Vybúranie prefabrikovaných betónových okenných rámov
  • Vybúranie kamenných dverových zárubní
  • Vybúranie drevených stien
  • Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov stien
  • Vybúranie kovových stien
  • Vybúranie a vybratie roliet
  • Vybúranie rozvodov sietí
  • Vybúranie vodovodného, plynového vedenia
  • Vybúranie kanalizačného potrubia
  • Vybúranie otvorov
  • Vybúranie výplní otvorov v stenách z ľahkých betónov
  • Vybúranie otvorov v murive kamennom
  • Vybúranie otvorov v murive tehlovom alebo z tvárnic
  • Vybúranie otvorov v priečkach a v murive z betónu prostého
  • Vybúranie otvorov v priečkach a v murive zo železobetónu
  • Vybúranie otvorov v priečkach heraklitových, rabicových a iných
  • Rezanie železobetónu stenovou pílou
  • Rezanie železobetónu stenovou pílou
  • Vrty príklepovým vrtákom do stien a smerom dole
  • Vrty príklepovým vrtákom do stien a smerom dole – do tehál
  • Vrty príklepovým vrtákom do stien a smerom dole – do betónu
  • Jadrové vrty diamantovými korunkami do stien
  • Jadrové vrty diamantovými korunkami do stien – murivo tehlové
  • Jadrové vrty diamantovými korunkami do stien – betónových, obkladov
  • Jadrové vrty diamantovými korunkami do stien – železobetónových
  • Vybúranie výplní otvorov
  • Vybúranie výplní otvorov z ľahkých betónov v prefabrikovaných stropoch
  • Vybúranie otvorov v klenbách z kameňa
  • Vybúranie otvorov v klenbách z tehál
  • Vybúranie otvorov v stropoch z tvárnic
  • Vybúranie otvorov v stropoch a klenbách
  • Vybúranie otvorov v podhľade stropu
  • Vrty príklepovým vrtákom smerom hore
  • Vrty príklepovým vrtákom smerom hore – do tehál
  • Vrty príklepovým vrtákom smerom hore – do betónu
  • Jadrové vrty diamantovými korunkami stropov
  • Jadrové vrty diamantovými korunkami do stropov – keramických
  • Jadrové vrty diamantovými korunkami do stropnov – betónových, dlaždíc
  • Jadrové vrty diamantovými korunkami do stropnov – železobetónových
  • Vysekávanie rýh a zárezov
  • Vysekanie káps v stenách a stropoch z ľahkých betónov
  • Vysekanie v murive z kameňa
  • Vysekanie v murive z tehál
  • Vysekanie v murive betónovom
  • Vysekanie rýh v murive kamennom
  • Vysekanie rýh v murive z tehál, vyrezanie rýh frézovaním
  • Vysekanie zálievky zo škár, vysekanie rýh v betóne
  • Vysekanie povrazca zo sklenených vlákien zo škáry medzi panelmi, vysekanie rýh pre vodiče
  • Rezanie betónových mazanín
  • Demontáž a vybúranie konštrukčných celkov
  • Demontáž prefabrikovaných plotových dosiek
  • Vybúranie prefabrikovaných kŕmnych žľabov
  • Vybúranie kamenných obrúb
  • Vybúranie tehlových obrúb
  • Vybúranie drevených zábradlí a madiel, schránok pre rolety
  • Vybúranie kovových zábradlí a madiel, schránok pre rolety
  • Vybúranie komínových dvierok
  • Vybúranie držadla a iných kovových prvkov
  • Otlčenie omietok, zateplení a obkladov
  • Otlčenie omietok vápenných alebo vápennocementových
  • Otlčenie omietok cementových, vysekanie škár muriva
  • Otlčenie omietok šľachtených
  • Odsekanie obkladov
  • Odstránenie kontaktného zateplenia
  • Odsekanie omietky a odstránenie izolácie
  • Odvoz sute a vybúraných hmôt
  • Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt
  • Odvoz na skládku a vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt
 • 05B02 Podchytávanie konštrukcií
  • Podchytávanie konštrukcií
  • Podchytávanie konštrukcií
  • Podperná výdreva základového muriva
  • Podchytenie nadzákladového muriva
  • Podchytenie priečok
  • Podchytenie stropov jednoradové
  • Podchytenie stropov viacradové
  • Podchytenie schodov a podest
  • Podchytenie strešných väzníkov

Ďalšie cenníky