TSKP – 015
Zvlaštne stavebné práce

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie stavebných prác na vežiach, nádržiach a zvláštných objektoch.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 015 - Zvláštne stavebné práce
 • 11A01 Veže chladiace a odplynovače
  • Betonárske práce
  • 3 015 Betón stien a priečok
  • 3 015 Debnenie stien
  • 3 015 Výstuž stien
  • 3 015 Konštrukcie z betónu železového prievlakov, nosníkov ventilátorov, trámov
  • 3 015 Debnenie konštrukcií
  • 3 015 Výstuž konštrukcií
  • 3 015 Stropy z betónu železového vodostavebného
  • 3 015 Debnenie stropov
  • 3 015 Odstránenie piesku po otryskávaní
  • 3 015 Osadzovanie poklopov a stúpadiel
  • 3 015 Presun hmôt
  • 3 015 Presun hmôt pre chladiace veže
 • 11A02 Nádrže a ohrázky
  • Betonárske práce
  • Základové konštrukcie z betónu
  • Základové konštrukcie z betónu železového
  • Debnenie základových konštrukcií
  • Steny a priečky
  • Kompletné konštrukcie z betónu prostého
  • Kompletné konštrukcie z betónu železového
  • Debnenie kompletných konštrukcií
  • Výstuž kompletných konštrukcií
  • Debnenie posuvné
  • Predpínanie ovíjaním nádrží
  • Náplň filtrov
  • Montáž telies rýchlofiltrov
  • Montáž blokov biologických filtrov
  • Podkladné a vedľajšie konštrukcie osadenie plastických prvkov vodárenských rýchlofiltrov
  • Osadenie prvkov prestupov z oceľových rúr
  • Montáž filtračných trysiek
  • Drenážna vrstva bitúmenová
  • Zhotovenie tesniacej dilatačnej škáry
  • Skúšky objektov a vymývanie
  • Dezinfekcia nádrže
  • Tesnenia pracovných a plánovaných škár betónových konštrukcií
  • Vyčistenie objektov
  • Murárske práce
  • Murivo žúmp a šachiet
  • Vložky do stien z biologických filtrov
  • Osadenie roštu biologických filtrov
  • Úpravy povrchov
  • Vnútorné alebo vonkajšie omietky cementové
  • Vnútorná alebo vonkajšia omietka torkretová stropov
  • Vnútorná alebo vonkajšia omietka torkretová stien a pilierov
  • Vonkajšia omietka torkretová vodotesná
  • Dokončovacie práce
  • Zabetónovanie potrubia
  • Osadzovanie poklopov a stúpadiel
  • Brúsenie cementových omietok
  • Podlahy a podlahové konštrukcie
  • Vytvarovanie dna z betónu prostého
  • Poter cementový
  • Presun hmôt
  • Presun hmôt pre nádrže, ohrádzky, zásobníky, jamy
 • 11A03 Veže, stožiare, zásobníky a jamy pozemné
  • Rôzne kompletné konštrukcie
  • Steny výškových objektov z betónu železového do posuvného debnenia
  • Debnenie  posuvné
  • Výstuž stien výškových objektov
  • Úprava povrchov
  • Úprava povrchov pačokovaním
  • Omietka stien cementová
  • Vonkajšia omietka torkretová ovíjaných síl
  • Presun hmôt
  • Presun hmôt pre veže, stožiare, zásobníky
 • 11A04 Objekty zvláštne
  • Betonárske práce
  • Základy z betónu železového
  • Výstuž základov
  • Zvárané spoje výstuže základov
  • Debnenie kotevných otvorov a prestupov
  • Zálievka kotevných otvorov
  • Výstuž základov pod stroje alebo technologické zar.
  • Základy z betónu pod stroje alebo technologické zar.
  • Konštrukcie zvislé nadzákladové z betónu železového
  • Výstuž zvislých konštrukcií nadzákladových múrov nosných
  • Rímsy z betónu železového
  • Debnenie ríms
  • Výstuž ríms
  • Zvárané spoje výstuže zvislých konštrukcií
  • Múry a valy z betónu prostého
  • Múry a valy z betónu železového
  • Debnenie múrov a valov
  • Výstuž múrov a valov
  • Výplň za oporami, protimrazové kliny
  • Zhotovenie výplne a protimrazových klinov
  • Konštrukcie zvislé nadzákladové z betónu železového
  • Výstuž konštrukcií nadzákladových stĺpov
  • Konštrukcie nadzákladové z betónu železového stien a priečok
  • Výstuž stien a priečok
  • Zábradlie a zábradlové múriky z betónu železového
  • Debnenie zábradlia
  • Výstuž zábradlia
  • Spevnené plochy
  • Rovnanina z lomového kameňa
  • Drôtokamenné opevnenia
  • Rôzne dokončovacie konštrukcie a práce
  • Výplň dilatačných škár
  • Základy murované
  • Murivo podmuroviek oplotenia z kameňa
  • Oplotenie z betónových tvárnic
  • Múry ohradové a podporné
  • Murivo nadzákladové múrov a valov z kameňa
  • Oporné múry z drôtokamenných košov – gabiony
  • Murovanie nadzákladového obkladového muriva
  • Murivo oporné z tehál pálených
  • Oporné múry z betónových tvárnic
  • Murivo oporné z tehál nepálených
  • Oporné múry z betónových panelov
  • Stĺpy a piliere
  • Osadzovanie stĺpikov a vzpier plotových železobetónových
  • Osadzovanie stĺpikov a vzpier plotových železobetónových so vzorom
  • Osadzovanie stĺpikov a vzpier plotových oceľových
  • Osadzovanie vzpier plotových oceľových rúrkových alebo profilovaných
  • Osadzovanie stĺpikov a vzpier plotových drevených
  • Steny a priečky
  • Osadzovanie dosiek plotových železobetónových
  • Osadzovanie dosiek plotových železobetónových so vzorom
  • Osadenie zábradlia oceľového na múroch a valoch
  • Murovanie plotových múrikov z tvárnic betónových
  • Murovanie plotových múrikov z tvárnic keramických
  • Osadzovanie rámového oplotenia
  • Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií
  • Stropy a vence
  • Konštrukcie vodorovné z betónu železového
  • Výstuž vodorovných nosných konštrukcií
  • Zvárané spoje výstuže vodorovných konštrukcií
  • Úprava povrchov vonkajšia
  • Omietka z umelého kameňa múrov a valov
  • Omietka cementová múrov a valov
  • Kamenárske opracovanie konštrukcií múrov a valov
  • Doplnkové konštrukcie a práce
  • Osadenie oceľových kotevných a montážnych prvkov
  • Presun hmôt
  • Presun hmôt pre oplotenie, objekty pre chov, …
 • 05B01 Veže chladiace a odplynovače
  • Búranie konštrukcií
  • Demontáž drevených stien a konštrukcií
  • Demontáž konštrukcií azbestocementových a plastických
 • 05B02 Búranie konštrukcií
  • Búranie konštrukcií
  • Rozobratie plotov
 • 99C01 Veže chladiace a odplynovače
  • Presun hmôt
  • Presun hmôt pri opravách a údržbe chladiacich veží
 • 12C02 Objekty ostatné
  • Úprava povrchov vonkajšia
  • Očistenie muriva alebo betónu múrov a valov
  • Škárovanie starého muriva  a valov

Ďalšie cenníky