TSKP – 271
Diaľkové a prípojné vodovody a kanalizácie

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie prác na diaľkových prípojných rozvodoch pre vodovod, kanalizáciu a plyn.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 271 - Diaľkové a prípojné vodovody a kanalizácie
 • 27A01 Spoločné stavebné práce pre vonkajšie vodovody a kanalizácie
  • Úprava podložia a základovej škáry
  • Úprava podložia a základovej škáry
  • Trativody z drenážnych trubiek
  • Montáž trativodov z drenážnych rúr
  • Podkladné a vedľajšie konštrukcie
  • Lôžka pre potrubia, stoky a drobné objekty
  • Osadenie betónových dielcov
  • Podkladové a zabezpečovacie konštrukcie murované
  • Podkladné a zaisťovacie konštrukcie z betónu
  • Debnenie podkladných a zaisťovacích konštrukcií
  • Výstuž podkladných dosiek, blokov a pražcov
  • Podkladné a vyrovnávacie konštrukcie
  • Vnútorné úpravy povrchov
  • Vnútorné úpravy povrchov šachiet z malty
  • Vonkajšie úpravy povrchov šachiet
  • Vonkajšie úpravy povrchov šachiet z cementovej malty
  • Ostatné konštrukcie a práce na rúrovom vedení
  • Ostatné práce na rúrovom vedení
  • Tlaková skúška potrubia
  • Monitoring potrubia
  • Monitoring kanalizačnej šachty
  • Ostatné konštrukcie na rúrovom vedení z prostého betónu
  • Ostatné konštrukcie na rúrovom vedení zo železového betónu
  • Osadenie betónových a železobetónových dielcov pre šachty
  • Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení
  • Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení DOKA
  • Výstuž šachiet z betonárskej ocele
  • Osadenie poklopov liatinových a oceľových
  • Osadenie mreží liatinových
  • Osadenie poklopov železobetónových
  • Osadenie poklopov liatinových
  • Stúpadlá do šachiet a drobných objektov
  • Obetónovanie potrubia betónom prostým a debnenie
  • Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch, vyhľadávací vodič na potrubí PVC
  • Signalizačný vodič na potrubí PVC
  • Označenie potrubí z plastov výstražnou fóliou z PVC
  • Osadenie oceľových súčastí závesných, úložných a kotevných pre potrubie
  • Presun hmôt
  • Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené alebo razené murované
  • Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené alebo razené monolitické
  • Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr
  • Presun hmôt pre rúrové vedenie z rúr liatinových
  • Presun hmôt pre rúrové vedenie z rúr betónových
  • Presun hmôt pre kanalizácie z rúr kameninových
  • Presun hmôt pre rúrové vedenie z rúr plastových
 • 27A02 Vonkajšie vodovody
  • Potrubie z rúr liatinových
  • Potrubie z rúr liatinových
  • Výrez alebo výsek
  • Montáž potrubí z rúr liatinových tlakových hrdlových
  • Montáž potrubí z rúr liatinových tlakových prírubových
  • Montáž liatinových tvaroviek na potrubí liatinovom tlakovom
  • Montáž oceľového predizolovaného potrubia
  • Montáž oceľového predizolovaného potrubia do 145°C
  • Montáž potrubí z plastických hmôt
  • Montáž vodovodného potrubia z PE 100
  • Montáž vodovodného potrubia z odstredivo liateho sklolaminátu
  • Montáž tvaroviek na potrubie z vodovodných odstredivo liatych sklolaminátových rúr
  • Ostatné konštrukcie a práce na rúrovom vedení
  • Montáž vodovodných armatúr na potrubie
  • Šachty armatúrne
  • Osadenie prefabrikovaných vodomerných šachiet
  • Osadenie vodomernej šachty
  • Oceľové objímky z pásovej ocele pre zasunutie potrubí do chráničky
 • 11A03 Vonkajšie kanalizácie
  • Stoky
  • Murivo stôk spodnej alebo hornej časti
  • Vnútorné debnenie spodnej časti stôk
  • Výstuž stôk spodnej alebo hornej časti
  • Vnútorné debnenie hornej časti stôk
  • Stokové žľaby murované
  • Stokové žľaby z betónu
  • Stoky kompletné zo železového betónu
  • Výplň za rubom tehlového muriva stôk betónom prostým
  • Obmurovka stôk zo železobetónu v oceľovom plášti pre pretlačenie
  • Vyčistenie stôk
  • Rôzne kompletné konštrukcie
  • Montáž odlučovačov a lapačov
  • Úprava povrchov vnútorných
  • Vnútorné úpravy povrchov stôk
  • Úprava povrchov vonkajších
  • Vonkajšie úpravy povrchov stôk
  • Stokové žľaby a dosky kameninové
  • Stokové vložky kameninové
  • Potrubie z rúr betónových
  • Montáž potrubia z rúr betónových s polodrážkou
  • Montáž potrubia z rúr betónových hrdlových
  • Montáž betónových tvaroviek na potrubí z rúr betónových
  • Potrubie z rúr železobetónových
  • Montáž potrubia z rúr železobetónových typu TZR
  • Montáž potrubia z rúr železobetónových
  • Potrubie z rúr kameninových
  • Pre splaškovú kanalizáciu
  • Montáž kameninových tvaroviek na potrubí z rúr kameninových
  • Potrubie z rúr z plastických hmôt
  • Montáž kanalizačného potrubia z PP rúr hladkých
  • Montáž tvaroviek na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr hladkých
  • Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových rúr korugovaných
  • Montáž tvaroviek na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr korugovaných
  • Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC
  • Montáž kanalizačných tvaroviek z PE potrubia
  • Montáž potrubia z rúr z PVC
  • Montáž kanalizačných PVC-U tvaroviek
  • Montáž kanalizačného potrubia z odstredivo liateho sklolaminátu
  • Montáž tvarovky na potrubí z PVC
  • Montáž tvaroviek na potrubie z kanalizačných odstredivo liatych sklolaminátových rúr
  • Ostatné konštrukcie na rúrovom vedení
  • Montáž kanalizačných zavzdušňovacích a odvzdušňovacích ventilov
  • Montáž kanalizačných posúvačov alebo stavidiel
  • Montáž stavidiel do kanalizačnej šachty
  • Skúška tesnosti kanalizácie
  • Osadenie akumulačných nádrží
  • Osadenie prečerpávacích staníc
  • Šachty kanalizačné z prostého betónu
  • Šachty kanalizačné z prostého vodostavebného betónu
  • Zhotovenie šachiet kanalizačných z betón. dielcov
  • Montáž revíznej šachty z PVC
  • Montáž filtračno-usadzovacej šachty
  • Montáž filtračnej prepážky
  • Montáž vsakovacích tunelov
  • Osadenie zásobníka na dažďovú vodu
  • Osadenie plastovej žumpy
  • Osadenie a montáž čističiek odpadových vôd
  • Revízne kanalizačné šachty plastové
  • Vpusty kanalizačné z betónu prostého
  • Zriadenie kanalizačného vpustu
  • Vpusty kanalizačné z PVC
  • Vpusty kanalizačné z polypropylénu
  • Vsakovacie bloky
  • Kanalizačné spádovisko z betónu
  • Osadenie Parschallovho žľabu
 • 27A04 Diaľkové plynovody
  • Potrubie z rúr plastických hmôt
  • Potrubie z rúr plastických hmôt
  • Montáž plynového potrubia z PE 100
  • Montáž zaťažovacích dielcov
 • 27B02 Demontáž vonkajšieho vodovodu
  • Demontáž vodovodného potrubia
  • Demontáž vodovodného potrubia
  • Demontáž vodovodného potrubia
 • 27B03 Demontáž vonkajšej kanalizácie
  • Demontáž kanalizačného potrubia
  • Demontáž kanalizačného potrubia
  • Demontáž kanalizačného potrubia
  • Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu
  • Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu
 • 27C01 Opravy a údržba konštrukcií objektov
  • Stúpadlá do šachiet a drobných objektov

Ďalšie cenníky