TSKP – 232
Rekultivácie

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie rekultivačných prác.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 232 - Rekultivácie
 • 01A01 Zemné práce
  • Spálenie vetiev stromov
  • Spálenie vetiev stromov
  • Spálenie pňov
  • Odkrývka zemín schopných zúrodnenia
  • Odkopávky a prekopávky výsypiek
  • Odkopávky a prekopávky kamennouhoľných hlušín
  • Hĺbenie jám v kamennouhoľných hlušinách
  • Hĺbenie rýh v kamennouhoľných hlušinách
  • Hĺbenie šachiet v kamennouhoľných hlušinách
  • Zvislé premiestnenie výkopku z kamennouhoľných hlušín
  • Vodorovné premiestnenie výkopku
  • Prehodenie výkopku z kamennouhoľných hlušín
  • Nakladanie výkopku
  • Uloženie zemín do predpísaného tvaru
  • Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia
  • Rozrušenie povrchu kamennouhoľných hlušín
 • 01A03 Agrotechnika
  • Sejba poľnohospodárskych plodín
 • 01A04 Zalesňovanie a parkové úpravy
  • Celoplošné kosenie buriny
  • Celoplošné kosenie buriny
  • Preberanie lesných porastov
  • Kopanie plošiniek pre výsadbu lesných drevín
  • Kopanie jamiek pre výsadbu lesných drevín
  • Kyprenie medzi radových pásov
  • Výsadba sadeníc lesných drevín
  • Výsadba sadeníc lesných drevín ihličnatých
  • Výsadba sadeníc lesných drevín listnatých
  • Výsadba sadeníc rýchlorastúcich drevín
  • Obkosenie sadeníc
  • Vylepšenie výsadby
  • Ošetrovanie stromov
  • Ochrana proti škodám spôsobeným zverinou
  • Okopávanie okolo sadeníc
  • Orýľovanie okolo sadeníc
  • Hnojenie sadeníc
  • Prerezávanie porastov
  • Okliesňovanie a tvarový rez drevín
  • Výsadba obalených sadeníc
  • Sejba listnáčov
 • 99A05 Presun hmôt
  • Presun hmôt na objektoch rekultivácií

Ďalšie cenníky