TSKP – 321
Hrádze a úpravy na tokoch – kanály

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie prác na hrádzach a úpravách tokov.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 321 - Hrádze a úpravy na tokoch - kanály
 • 11A01 Betonárske práce
  • Múry podporné a voľné
  • Múry podporné a voľné
  • Predsádkový betón
  • Debnenie a oddebnenie konštrukcií špirál a nasávacích rúr
  • Steny a priečky
  • Zhotovenie zvodidiel
  • Podkladné a vedľajšie konštrukcie
  • Podklad z betónu pod dlažbu
 • 12A01 Zhotovenie konštrukcií
  • Základy
  • Základy
  • Murivo základové z lomového kameňa
  • Úprava povrchov vnútorných
  • Vnútorná omietka torkrétová
  • Vnútorná omietka stropu cementová
  • Vnútorná omietka šachiet cementová
  • Vnútorná omietka vybraných konštrukcií cementová
  • Vnútorná omietka konštrukcií ostatných cementová
  • Úprava povrchov vonkajších
  • Omietka z umelého kameňa
  • Vonkajšia omietka torkrétová
  • Kamenárske opracovanie betónu
  • Osadenie kamenných dosiek
  • Múry priehradné a oporné
  • Osadenie betónových prefabrikátov
  • Zvárané nosné spoje
  • Murivo nadzákladové z lomového kameňa
  • Murovanie obkladového muriva
  • Konštrukcie z betónu priehrad, hatí a plavebných komôr
  • Konštrukcie priehradné hatí a plavebných komôr
  • Konštrukcie priehradné spodnej stavby vodných elektrární
  • Konštrukcie priehradné jadier priehrad
  • Konštrukcie priehradné odberných veží a výpustných zariadení
  • Debnenie a oddebnenie konštrukcií priehrad, hatí, plavebných komôr
  • Výstuž konštrukcií priehrad, hatí, plavebných komôr
  • Tesniace jadro z malty asfaltovej
  • Lôžko pod dlažby
  • Tesniaca vrstva z prostého betónu
  • Filtračné vrstvy z kameniva
  • Spevnenie dna systémom ROAD-MIX
  • Tesnenie z asfaltobetónu
  • Zriadenie vrstvy z geotextílie
  • Spevnené plochy
  • Osadenie pätky z prefabrikátov
  • Pätka z lomového kameňa
  • Drôtokamenné opevnenie
  • Zahádzka z lomového kameňa
  • Zhotovenie zahádzky z betónových blokov
  • Rovnanina z lomového kameňa
  • Pohádzka z kameňa a kameniva
  • Schody z lomového kameňa
  • Zhotovenie schodov z kopákov
  • Dlažba z lomového kameňa
  • Ukladanie dlažby z betónových dosiek
  • Balvanitý sklz
  • Zhotovenie brehového opevnenia perforovanou fóliou
  • Spevnenie drveným kamenivom prelievaným cementovou maltou
  • Vyplnenie otvorov kamenivom
  • Preliatie vrstvy z kameniva živičnou maltou
  • Potrubia z rúr
  • Drenáže a rúry pre meracie zariadenia
  • Rôzne dokončovacie konštrukcie
  • Dilatačné škáry
  • Zariadenie nádrží
  • Zálievka skrutiek, konštrukcií, dutín
  • Limnigrafická lata
  • Presun hmôt
  • Presun hmôt pre hrádze
  • Presun hmôt pre nádrže
 • 05B01 Búranie (demontáž) konštrukcií
  • Odstránenie prahu
  • Odstránenie prahu
  • Búranie konštrukcií
  • Odstránenie cementových omietok
  • Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt
  • Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt
 • 32C01 Opravy a údržba konštrukcií objektov
  • Dočasné ohradenie
  • Dočasné ohradenie
  • Oprava obkladového muriva z tehál
  • Úprava plôch betónových konštrukcií
  • Oprava muriva nadzákladového z lomového kameňa
  • Oprava konštrukcie priehrad, hatí a plavebných komôr
  • Oprava dlažieb z lomového kameňa
  • Oprava dlažieb z betónových dosiek a tvárnic
  • Oprava päty brehových svahov
  • Očistenie oceľových konštrukcií
  • Vyplnenie škár
  • Preseknutie betónovej rúry
  • Dokončovacie práce

Ďalšie cenníky