TSKP – 001
Zemné práce

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre zemné práce na stavebných objektoch. Je členený na spoločné zemné práce, zemné práce pre inžinierske objekty, zemné práce pre vodné stavby a cenové normatívy pre kamenisté hrádze.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 001 - Zemné práce
 • 01A01 Spoločné zemné práce
  • Prípravné a pridružené práce
  • Odstránenie travín
  • Odstránenie krovín a stromov
  • Rúbanie stromov
  • Odstránenie, odrezávanie alebo odsekávanie pňov s ich vykopaním, vytrhaním alebo odstrelením
  • Odvedenie vody potrubím
  • Čerpanie vody
  • Čerpacia ihla
  • Úprava výkopku vlhčením
  • Zaistenie podzemných vedení
  • Ochranné zábradlie okolo výkopu
  • Odkopávky a prekopávky
  • Príplatok za sťaženie vykopávky
  • Búranie konštrukcií v odkopávkach
  • Odstránenie ornice, lesnej hrabanky alebo lesnej pôdy
  • Odkopávky a prekopávky nezapažené, výkopy v zemníkoch na suchu
  • Ťažba a rozpojenie jednotlivých balvanov
  • Výkopy pod vodou
  • Hĺbenie rýh pod vodou
  • Dolamovanie odkopávok a prekopávok
  • Hĺbené vykopávky
  • Hĺbenie jám, rýh a šachiet ručne
  • Príplatok za sťaženie hĺbenej vykopávky
  • Búranie konštrukcií v hĺbených výkopoch
  • Hĺbenie jám – ručný výkop
  • Hĺbenie rýh – ručný výkop
  • Hĺbenie šachiet – ručný výkop
  • Hĺbenie jám a zárezov
  • Hĺbenie rýh
  • Hĺbenie šachiet
  • Dolamovanie hĺbených výkopov
  • Výkopy v uzavretých priestoroch
  • Razenie a hĺbenie tunelárske
  • Pretláčanie rúr
  • Neriadené zemné pretláčanie rúr, riadené horizont. vŕtanie
  • Paženie
  • Zriadenie paženia a rozoprenie rýh pre podzemné vedenia
  • Prepažovanie rozopretia a vzoprenia stien
  • Paženie do oceľových zápor
  • Premiestnenie výkopku
  • Zvislé premiestnenie výkopku nosením
  • Vodorovné premiestnenie výkopku
  • Vodorovné premiestnenie konárov, kmeňov alebo pňov
  • Vodorovné premiestnenie krovín
  • Prehodenie neuľahnutého výkopku
  • Nakladanie, vykladanie a prekladanie výkopku
  • Konštrukcia zo zemín
  • Uloženie sypaniny do násypov
  • Hutnenie bokov násypov
  • Uloženie sypaniny na skládky
  • Zásyp sypaninou
  • Zásyp jám po pňoch
  • Obsyp potrubia a objektov
  • Povrchové úpravy terénu
  • Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v zárezoch alebo na násypoch
  • Rozprestretie ornice v rovine
  • Rozprestretie ornice vo svahu
  • Svahovanie
  • Obrovnávka svahov násypov
  • Úprava podložia a základovej škáry
  • Zhutnenie podložia pod násypy
 • 01A02 Zemné práce pre inžinierske objekty
  • Výkopy v zemníkoch na suchu
  • Výkopy v zemníkoch na suchu
  • Odkopávky a prekopávky pre cesty, diaľnice, letiská a železnice
  • Vykopávky zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia
  • Výkopy pod mostným provizóriom
  • Hĺbenie jám pri prekopoch inžinierskych sietí
  • Hĺbenie rýh vedľa koľají a pod koľajou
  • Vykopávky pre studňu
  • Vodorovné premiestnenie výkopku
  • Vodorovné premiestnenie výkopku pre diaľnice
  • Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty
  • Vodorovné premiestnenie výkopku pre spodnú stavbu železníc
  • Sťaženie premiestnenia pri rekonštrukciách železníc
  • Uloženie sypaniny do zhutnených násypov
  • Zriadenie tesniacej výplne
  • Úprava pláne na stavbách diaľnic
 • 01A03 Zemné práce pre vodné stavby
  • Prípravné a pridružené práce
  • Prípravné a pridružené práce
  • Kosenie
  • Odstránenie krovín a stromov s ponechaním koreňov
  • Rozobratie dlažieb z lomového kameňa alebo betónových tvárnic
  • Premiešanie výkopku vápnom
  • Odkopávky a prekopávky
  • Odstránenie nánosov
  • Vykopávky pre korytá vodotokov
  • Výkopy melioračných kanálov
  • Čistenie melioračných kanálov
  • Výkopy zárezov pod vodou
  • Čistenie korýt vodotokov
  • Hĺbenie vykopávky
  • Hĺbenie rýh pre drény
  • Hĺbkové melioračné kyprenie
  • Vodorovné premiestnenie nánosu
  • Vodorovné premiestnenie výkopku po vode
  • Konštrukcie zo zemín
  • Zemné hrádze
  • Uloženie netriedených sypanín do zemných hrádzí
  • Zriadenie tesniaceho jadra
  • Uloženie sypanín do prechodových vrstiev
  • Zásyp rýh pre drény
  • Prísyp tesniacej fólie
  • Uloženie netriedených sypanín do kamenných hrádzi
  • Povrchové úpravy terénu
  • Vyplnenie otvorov v tvárniciach
  • Zhrabanie pokoseného porastu
 • 01A31 Cenové normatívy pre kamenisté hrádze
  • Vrty pre odstrel
  • Vrty pre odstrel
  • Nabitie a utesnenie vrtov
  • Odstrel vrtov
  • Dočistenie steny po odstrele
  • Urovnanie dna etáže po odstrele
  • Druhotné rozpojenie balvanov
  • Dobývanie sypaniny rozrývacou technikou
  • Naloženie sypaniny
  • Uloženie sypaniny do hrádze
  • Hutnenie uloženej a urovnanej sypaniny
  • Vlhčenie sypaniny

Ďalšie cenníky