TSKP – 311
Hydromeliorácie – poľnohospodárske

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie hydromelioračných prác pre poľnohospodárstvo.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 311 - Hydromeliorácie - poľnohospodárske
 • 11A01 Časť Betonárske práce
  • Podkladová vrstva
  • Podkladová vrstva
  • Podkladová vrstva z betónu
  • Tesniaca vrstva
  • Tesniaca vrstva z betónu
 • 31A01 Časť Hydromeliorácie
  • Úprava podložia
  • Úprava podložia
  • Zhotovenie filtrov v ryhe pre drény
  • Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím
  • Podkladné a vedľajšie konštrukcie
  • Podkladná vrstva z betónu alebo kameňa pod dlažbu
  • Dno ryhy pod drenážnym potrubím
  • Zaisťovací prah z lomového kameňa alebo z betónu
  • Osadenie zaisťovacieho prahu z prefabrikovaných dielcov
  • Spevnené plochy
  • Pätka pod dlažbu z lomového kameňa alebo z betónu
  • Výplň tvárnic
  • Osadenie pätky pre dlažbu z prefabrikovaných dielcov
  • Zhotovenie ochranného opevnenia melioračných kanálov
  • Dlažba z lomového kameňa
  • Ukladanie dlažby z betónových dosiek a tvárnic
  • Potrubie z rúr betónových
  • Ukladanie netesneného potrubia z betónových rúr
  • Potrubie z rúr plastických
  • Ukladanie drenážneho potrubia z plastických hmôt
  • Potrubie z drenážok
  • Drenážne potrubie
  • Zavlažovací systém
  • Zavlažovací systém
  • Ostatné konštrukcie na potrubnom vedení
  • Zhotovenie zbernej nádrže
  • Drenážne šachty normálne
  • Drenážne šachty kontrolné
  • Drenážne šachty vetracie
  • Drenážne šachty spádiskové
  • Drenážne vyústenia
  • Pramenná nádrž
  • Obetónovanie drenážneho potrubia
  • Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok
  • Doplňujúce konštrukcie
  • Čelá priepustov
  • Zhotovenie potrubia priepustov
  • Podkladné a krycie vrstvy priepustov z kameniva
  • Osadzovanie doplnkových oceľových súčastí
  • Presun hmôt
  • Presun hmôt pre odvodnenie
 • 31C01 Opravy a údržba
  • Vyplnenie škár doterajšej dlažby
  • Vyplnenie škár doterajšej dlažby
  • Potrubie z drenážnych rúrok3 311 Čistenie usadenín

Ďalšie cenníky