TSKP – 946
Zemné práce pri externých montážach

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie zemných prác pri externých montážach.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4

Obsah cenníka: 946 - Zemné práce pri externých montážach
 • 01460 Zemné práce pri montážach
  • Prípravné terénne práce
  • Prípravné terénne práce
  • Stožiarové jamy
  • Ostatné jamy
  • Ostatné práce pri stavbe nadzemných vedení
  • Káblové ryhy
  • Ostatné ryhy ručné
  • Zemné práce vykonávané strojovo a ostatné práce s nimi súvisiace
  • Kladenie káblov strojovo
  • Podchodové štôlne
  • Prechody vodných tokov a kanálov
  • Paženie káblových rýh a jám
  • Káblové lôžko
  • Kotvenie káblov
  • Krytie káblov, spojok, odbočníc
  • Oddelenie káblov
  • Káblové priestupy a kanáliky
  • Zásyp rýh
  • Odvoz zeminy
  • Úprava terénu

Ďalšie cenníky