TSKP – 231
Plochy a úpravy územia

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie prác na spevnených plochách ako aj pre sadovnícke a lesnícke plochy.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 231 - Plochy a úprava územia
 • 11A01 Pozemkové úpravy a konštrukcie chmeľníc a viníc
  • Základové pätky chmeľnicových konštrukcií
  • Podporné konštrukcie viníc
  • Montáž dreveného alebo oceľového stĺpu
  • Drôtené konštrukcie chmeľníc
  • Presun hmôt pre konštrukcie chmeľníc a viníc
 • 01A02 Sadovnícke a krajinárske úpravy
  • Prípravné a pridružené práce
  • Odstránenie ruderálneho porastu
  • Odstránenie stariny
  • Odstránenie pňa odfrézovaním
  • Odstránenie nevhodných drevín
  • Zobratie mačiny
  • Vyrúbanie stromu
  • Vyrúbanie stromu v sťažených podmienkach
  • Odstraňovanie stromov postupným zrezávaním
  • Odstránenie pňa ručne
  • Odstránenie pňa
  • Odstránenie pňa v sťažených podmienkach
  • Premiestnenie výkopu
  • Vodorovné premiestnenie mačiny
  • Nakladanie mačiny
  • Konštrukcie zo zemín
  • Uloženie výkopu bez zhutnenia
  • Povrchové úpravy terénu
  • Založenie trávnika
  • Založenie trávnika vo vegetačných prefabrikátoch
  • Kvetinová skalka
  • Prevrstvenie ornice
  • Plošná úprava terénu
  • Spevnenie svahu plôtikmi
  • Spevnenie svahu plôtikom do záseku
  • Spevnenie svahu doskami
  •  Vyplnenie spevňovacích prefabrikátov ornicou
  • Hĺbenie jamiek
  • Hĺbenie rýh
  • Výsadba kvetín
  • Založenie záhonu
  • Rozrušenie pôdy
  • Obrobenie pôdy
  • Výsev trávnika hydroosevom
  • Príprava nádob
  • Výsadba dreviny alebo kroviny
  • Výsadba kríku so zhotovením zárezov
  • Výsadba stromov bez balov
  • Zakotvenie dreviny
  • Výsadba rastlín do spevňovacích prefabrikátov
  • Príprava dreviny k presadeniu
  • Zhotovenie obalu kmeňa z juty
  • Výsadba živého plotu
  • Ošetrenie drevín
  • Chemické odburinenie pred založením kultúry
  • Chemické odburinenie po založení kultúry
  • Mechanické odburinenie
  • Ochrana stromov debnením
  • Hnojenie roztokom hnojiva
  • Osadenie kolov
  • Mulčovanie
  • Položenie mulčovacej textílie
  • Položenie mulčovacej kôry
  • Položenie sieťky proti krtom
  • Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou
  • Hnojenie
  • Ošetrenie kvetov
  • Dovoz vody
  • Osadenie stien
  • Osadenie stien z betónových svahových tvárnic
  • Spevnenie svahu z betónových tvárnic
  • Múry ohradové a podporné
  • Oporné múry
  • Stĺpy a piliere
  • Osadenie kolových konštrukcií zvislých
  • Dlažby komunikácií a spevnených plôch
  • Kladenie stupákov
  • Rôzne dokončovacie konštrukcie a práce
  • Montáž prvkov drobnej architektúry
  • Osadenie odpadkového koša
  • Montáž detských herných prvkov drevených, skladané na mieste
  • Montáž detských herných prvkov kovových, skladané na mieste
  • Montáž detských herných prvkov drevených alebo kovových, zložené z výroby
  • Montáž fitness prvkov
  • Zhotovenie lavice stabilnej
  • Osadenie parkovej lavičky
  • Osadenie stojana na bicykle
  • Montáž prístrešku
  • Osadenie zastávkového označovníka a orientačného systému
  • Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča, plagátovacej plochy
  • Osadenie fontánky na pitie
  • Osadenie ochranných mreží stromov v komunikácií
  • Presun hmôt
 • 01A03 Plochy pre telovýchovu
  • Založenie ihriskového trávnika s výsevom

  • Založenie ihriskového trávnika mulčovaním

  • Kryt plochy

  • Položenie umelej trávy

  • Položenie športových povrchov

  • Presun hmôt spevnených plôch s krytom z kameniva

 • 22A04 Nástupištia a rampy
  • Sypané nástupištia medzi koľajami
  • Sypané nástupištia medzi koľajami
  • Úprava plôch
  • Zvýšené nástupištia
  • Príplatok k cene pri prekážke
  • Presun hmôt pre nástupištia železníc
 • 01B02 Sadovnícke a krajinárske úpravy – odstraňovanie
  • Odstránenie zeminy a vsakovacej vrstvy z nádoby
  • Odstránenie zeminy a vsakovacej vrstvy z nádoby
  • Odstránenie obalu kmeňa z juty
  • Zrušenie ochrany proti ohryzeniu zverou
  • Zrušenie kvetinových výsadieb
  • Demontáž mestského mobiliáru
 • 11C01 Opravy konštrukcií chmeľníc a viníc
  • Výmena konštrukcie viníc
  • Výmena konštrukcie viníc
  • Výmena stĺpov chmeľnicovej konštrukcie
  • Údržba chmeľnicovej konštrukcie
 • 01C02 Sadovnícke a krajinárske úpravy – údržba
  • Kosenie trávnika
  • Kosenie trávnika
  • Drvenie vetví
  • Dosadba kvetov
  • Prevzdušnenie trávnika
  • Prerezanie trávnika
  • Vertikutácia trávnika
  • Doplnenie zeminy o hr. vrstvy do 100 mm do nádoby
  • Rez živých plotov
  • Ochrana drevín pred ohryzením zverinou
  • Rez stromov krov alebo ruží
  • Znovu uviazanie dreviny
  • Zhrabanie listov
  • Povalcovanie trávnika
  • Vyhrabanie trávnika
  • Odstránenie prerastenej mačiny
  • Vypletie
  • Zaliatie rastlín
  • Ochrana rastlín pred mrazom
  • Odburinenie výsadieb s nakyprením
  • Vyvláčenie trávnika
  • Výmena odpadkového koša
  • Výmena drevených dosiek lavičiek
 • 01C03 Údržba plôch pre telovýchovu
  • Udržiavanie krytov

Ďalšie cenníky