TSKP – 002
Zvláštne zakladanie objektov

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre špeciálne zakladanie objektov ako sú pilóty, štetovnicové steny a vrty, položky na úpravu a spevnenie podložia a základovej škáry.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 002 - Zvláštne zakladanie objektov
 • 01A01 Zvláštne zakladanie objektov
  • Premiestnenie výkopku
  • Premiestnenie výkopku
  • Vodorovné premiestnenie výkopku a suspenzie
  • Úprava podložia a základovej škáry
  • Výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov
  • Zhotovenie opláštenia z geotextílie výplne odvodňovacích rebier alebo trativodov
  • Lôžka pre trativody
  • Trativody z rúr z prostého betónu
  • Trativody z drenážnych rúrok
  • Spojovacia vrstva na základovej škáre
  • Ochranná vrstva na základovej škáre
  • Vpichovanie konsolidačných prefabrikovaných drénov
  • Pilóty
  • Nastraženie a zabaranenie pilót zo železobetónu
  • Oceľové ihly, pilóty, zápory
  • Výplň pilót z betónu
  • Výplň pilót zvislých a šikmých, pilót VÚIS, hlavíc
  • Výstuž pilót betónovaných do zeme
  • Výplň pilót z kameniva
  • Osadenie oceľových zápor
  • Vytiahnutie oceľových ihiel, pilót alebo zápor
  • Oceľové pažnice ponechané trvale
  • Rúrkové mikropilóty a hlavy rúrkových mikropilót
  • Ochranný plášť pilót z fólie
  • Štetovnicové steny
  • Klieštiny alebo previazky z ocele
  • Oceľové štetovnice, úpravy
  • Steny z dreva
  • Príplatok za dopravné špecifikovaného materiálu
  • Tesnenie hradiacich stien zo zhutnenej sypaniny
  • Oceľové štetovnice, vytiahnutie
  • Steny z oceľových štetovníc odstránenie
  • Podzemné steny zo železobetón. dielov, osadenie
  • Podzemné steny z betónu železového vodostavebného
  • Výstuž podzemných stien
  • Tesniaca podzemná stena s ílovo cementovou výplňou
  • Bentonitová suspenzia pre podzemné steny
  • Pomocná konštrukcia z ocele
  • Pomocné konštrukcie z dreva
  • Vrty
  • Odpaženie vrtov pre injektáž
  • Vrty pre injektáž prenosnými vŕtacími kladivami
  • Odpaženie vrtov pre pilóty
  • Vrty pre pilóty nezapažené
  • Vrty pre pilóty zapažené
  • Príplatok za vrty pre pilóty šikmé
  • Vrty pre pilóty VÚIS
  • Hĺbenie rýh pre podzemné steny, v horninách I. tr.
  • Hĺbenie rýh pre podzemné steny, v horninách II. tr.
  • Hĺbenie rýh pre podzemné steny, v horninách III. tr.
  • Hĺbenie rýh pre podzemné steny, v horninách IV. tr.
  • Hĺbenie rýh pre podzemné steny, v horninách V. tr.
  • Hĺbenie rýh pre podzemné steny, v horninách VI. tr.
  • Hĺbkové vrty
  • Základy
  • Vankúše pod základy
  • Vodiaca stienka pre zhotovenie podzemných stien
  • Vodiace šablóny oceľové pre zhotovenie podzemných stien
  • Spevňovanie hornín a konštrukcií
  • Injektovanie nízkotlakové alebo vodné skúšky vrtov
  • Oceľové injekčné rúrky
  • Injektovanie vysokotlakové alebo vodné skúšky vrtov
  • Trysková injektáž
  • Injektážne rúrky z PVC
  • Kotvy tyčové a lanové
  • Ochrana proti padaniu skál
  • Zhotovenie vrstvy z geotextílie alebo geomreže
  • Geomreža
  • Geobunky
  • Bentonitová rohož
  • Drenážne geosyntetiká
  • Zhotovenie plôch
  • Podklad zo štrkopiesku stabilizovaného cementom
  • Podklad
  • Podklad z kameniva drveného
  • Zhotovenie plochy z cestných panelov
  • Búranie konštrukcií
  • Búranie stien
  • Úprava líca podzemnej steny
  • Presun hmôt
  • Presun hmôt pre pilóty a podzemné steny

Ďalšie cenníky