TSKP – 000
Investičné náklady nezahrnuté v cenách

V súčasnosti používaných orientačných cenách stavebno-montážnych prác, nie sú započítané náklady na prípravnú, projektovú, inžiniersku a kompletačnú činnosť. Pretože sú vytvorené pre štandardné podmienky realizácie neobsahujú a nezohľadňujú nepredvídateľné práce a realizačné špecifiká vyvolané umiestnením stavby, charakteristikami staveniska, realizačnými možnosťami zhotoviteľa, osobitnými požiadavkami investora a ďalšími okolnosťami ktoré objektívne vznikajú, vybočujú z podmienok, za ktorých boli ceny stanovené a pôsobia mimo predávajúceho. Tieto náklady je potrebné pre konkrétne akcie (stavby) vykalkulovať. Súčasťou popisovníka je tiež triedenie na „Náklady neobsiahnuté v cenníkových položkách“ a špecifické cenníkové položky, ktoré možno zahrnúť priamo do položkovitého rozpočtu v rámci samostatného stavebného dielu „0“ – „Náklady neobsiahnuté v štandardných cenníkových položkách“.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 000 - Investičné náklady nezahrnuté v cenách
 • 00A00 Náklady neobsiahnuté v orientačných cenách stavebno-montážnych prác
  •  Zmluvné požiadavky
  • Prieskumné práce
  • Geodetické práce
  • Projektové práce
  • Príprava staveniska
  • Zariadenie staveniska
  • Dopravné náklady
  • Vplyv pracovného prostredia
  • Vplyv územia
  • Inžinierska činnosť
  • Meranie
  • Monitoring
  • Kompletačná a koordinačná činnosť
  • Ostatné náklady stavby
  • Náklady vzniknuté z titulu tzv. „Vyššia moc“

Ďalšie cenníky