TSKP – 950
Revízie elektrických, tlakových a plynových zariadení

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie revízií elektrických, tlakových a plynových zariadení.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 950 - Revízie elektrických, tlakových a plynových zariadení
 • 91C01 Revízie elektrických zariadení a bleskozvody
  • Rozvodné zariadenia – kontrola stavu
  • Rozvodné zariadenia – kontrola stavu
  • Rozvody nízkeho napätia kontrola stavu v rozvodni
  • Elektrická inštalácia kontrola stavu
  • Elektrické spotrebiče kontrola stavu
  • Hromozvody kontrola stavu
  • Meranie pri revíziách
  • Pomocné práce pri revíziách
 • 89C02 Revízie tlakových nádob stabilných
  • Prevádzková revízia tlakových nádob stabilných
  • Prevádzková revízia tlakových nádob stabilných
  • Vnútorná revízia tlakových nádob stabilných
  • Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných
  • Tlaková skúška tlakových nádob stabilných
 • 89C03 Revízie parných kotlov
  • Prevádzková revízia strednotlakového parného kotla
  • Prevádzková revízia strednotlakového parného kotla
  • Vnútorná revízia strednotlakového parného kotla
  • Skúška tesnosti strednotlakového parného kotla
  • Tlaková skúška strednotlakového parného kotla
 • 89C04 Revízie nízkotlakových kotolní
  • Kontrola nízkotlakovej kotolne
 • 23C05 revízie plynových zariadení
  • Tlakova stanica s vyparnikom a bez vyparniku-kontrola
  • Tlakova stanica s vyparnikom a bez vyparniku-kontrola
  • Regulačné stanice plynu-kontrola
  • Regulačná súprava-kontrola
  • Domové plynovody
  • Nízkotlakové plynovody-kontrola plynovodu
  • Strednotlakové plynovody-kontrola plynovodu
  • Opakovaná tlaková zkúška plynovodu
  • Vysokotlakové plynovody-kontrola plynovodu
  • Lokálne spotrebiče
  • Plynové kotle do 50 kW
  • Plynové kotle nad 50 kW-kontrola
  • Plynové kotle a pece s núteným prívodom vzduchu-kontrola

Ďalšie cenníky